PRAVILA KLAĐENJA


Na osnovi članka 9. st. 1. i 2., članka 54. st. 1. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), članka 44. Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima  na automatima i uplatnim mjestima kladionica (NN br. 38/10), te čl. 3. Pravilnika o priređivanju igara klađenja na daljinu (NN br. 8/10), direktor Super Igra d.o.o. (Hlebinska 3, Zagreb; OIB: 91725363853) Mirko Kolak donio je dana 2.12.2019. godine:

 

 

PRAVILA
IGRE NA SREĆU KLAĐENJE

 

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilima potanje se uređuju uvjeti priređivanja igara klađenja koja organizira Super Igra d.o.o. Hlebinska 3, Zagreb; OIB: 91725363853; (dalje: Priređivač). 
 

Članak 2.

Klađenje je igra na sreću definirana Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09) i Pravilnikom o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima  na automatima i uplatnim mjestima kladionica (NN br. 38/10).

Sudionik (dalje: Igrač):

- pogađa ishode sportskih i drugih (plesnih, pjevačkih, glazbenih i sl. natjecanja) događaja i njihovih izvedenica, a iznos mogućeg dobitka ovisi o visini uloga po kombinaciji i o tečaju pojedinog događaja važećeg u trenutku uplate,

- pogađa ishode inozemnih izvlačenja (dalje: izvlačenja) brojeva Lota i drugih igara - Bingo, Keno i sl. (dalje: Loto klađenje) predloženih od priređivača, a iznos mogućeg dobitka ovisi o visini uloga po kombinaciji i o tečaju važećeg u trenutku uplate,

- pogađa ishode sportskih i drugih (plesnih, pjevačkih, glazbenih i sl. natjecanja) događaja i njihovih izvedenica, a iznos mogućeg dobitka ovisi o visini uloga po kombinaciji i o tečaju pojedinog događaja važećeg prije zaključenja prodaje,

- sudjeluje u Fantasy igrama (igre klađenja na pojedinačni učinak igrača u sportskim događajima – golovi, koševi, asistencije i sl.)  u kojima se natječe protiv drugih sudionika, pri čemu je iznos uloga s kojim igrač sudjeluje u igri unaprijed određen od priređivača, a iznos dobitka je unaprijed poznat i ovisi o rezultatima koje sudionici ostvare,

- sudjeluje u igrama klađenja koja su organizirana uz sudjelovanje više inozemnih priređivača sukladno članku 54. stavak 1. Zakona o igrama na sreću. Sukladno navedenom propisu, za svaku će se takvu igru propisati zasebna Pravila igre.

Okolnost koja odlučuje o dobitku ili gubitku ne smije biti nikome poznata unaprijed i mora biti takve naravi da na nju ne može utjecati ni priređivač ni igrač. Uvjeti igre moraju biti unaprijed određeni.
Nisu dopuštena klađenja koja su u suprotnosti s pozitivnim zakonskim propisima i općim moralnim načelima.

Klađenje je igra koja se trajno priređuje.
 

Članak  3.

Uplate za klađenje se primaju na teritoriju Republike Hrvatske i to na uplatnim mjestima kladionica i putem samoposlužnih terminala za klađenje temeljem odobrenja Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Uplatno mjesto u smislu ovih pravila jest mjesto opremljeno online terminalom za primanje uplata u stalnoj vezi sa sustavom priređivača pomoću kojeg igrač može uz posredovanje predstavnika priređivača odigrati igru klađenja. 
Također, primanje uplata može se vršiti i putem samoposlužnih terminala koji su u stalnoj vezi sa sustavom priređivača, a mogu se nalaziti na uplatnim mjestima priređivača te na drugim lokacijama sukladno zakonskim propisima. 

 

Članak 4.

Ova Pravila su isključiva zakonska i pravna osnova za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u klađenju (u nastavku: Ugovor). 

Na uplatnim mjestima i samoposlužnim terminalima ugovor iz stavka 1. zaključuje se između priređivača i igrača na osnovi prihvata odredbi ovih Pravila po slobodno izraženoj volji igrača. Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku zaključenja oklade, odnosno uplatom listića.

Ova Pravila predstavljaju opće uvjete Ugovora te su sastavni dio Ugovora i obvezuju sve subjekte koji stupaju u međusobni odnos u povodu priređivanja klađenja (priređivača, osobe ovlaštene za primanje uplate, igrača te treće osobe).

Ova Pravila se nalaze na svim uplatnim mjestima priređivača, na samoposlužnim terminalima, kao i na službenoj Internet stranici priređivača, koji je dužan osobama zainteresiranim za sudjelovanje u igri omogućiti upoznavanje s njihovim sadržajem.

Sklapanjem Ugovora igrač priznaje valjanost ovih Pravila i potvrđuje da je ista pročitao i da je upoznat s njihovim sadržajem te da ih u potpunosti i bez zadrške prihvaća.

Nepoznavanje pravila ili njihovo subjektivno tumačenje ne utječe na valjanost oklade (Ugovora).

U slučaju spora igrač ne može isticati prigovor da nije poznavao odredbe ovih Pravila niti može zbog te okolnosti bilo što potraživati ili na tome temeljiti bilo kakav zahtjev prema priređivaču. 

 

Članak 5.

Potvrda u smislu ovih Pravila smatra se potvrda o uplati i njen identičan zapis u centralnom sustavu priređivača. 
Igračem u raznovrsnim klađenjima smatra se punoljetna fizička osoba koja je sa priređivačem zaključila ugovor iz čl. 4. ovih Pravila, u dokaz čega posjeduje potvrdu o uplati ako je svoju igru uplatila na uplatnom mjestu kao i putem samoposlužnog terminala, pod uvjetom da je sadržaj potvrde zapisan na neizbrisivi medij prije početka odigravanja događaja zapisanih na istoj te da su računalni ispis na potvrdi i zapis na neizbrisivom mediju identični. Kod klađenja uživo, sadržaj potvrde može biti zapisan na neizbrisivi medij i tijekom odigravanja događaja, a prije odigravanja pojedinog dijela događaja na koji se ista odnosi.
Kod ništavnih oklada obračunava se koeficijent 1,00.

U slučaju bilo kakve dvojbe ili spora mjerodavan je isključivo zapis na magnetskom mediju priređivača.

Sudjelovanje u klađenju je zabranjeno radnicima priređivača i maloljetnim osobama. Radi provjere dobi priređivač može zatražiti od igrača odgovarajuću ispravu o identitetu. 

 

 

II. OPIS I VRIJEME TRAJANJA KLAĐENJA

 

Članak 6.

Priređivač priređuje:

- klasično klađenje (uplate se zaprimaju do početka određenog događaja ili do vremena označenog na kladioničkoj listi),

- klađenje uživo (uplate se zaprimaju prije početka i za vrijeme trajanja određenog događaja),

- klađenje na cjelovite događaje, na njihove dijelove (npr. poluvrijeme) i izvedenice (npr. zbroj ili hendikep),

- klađenje na izvlačenje loto brojeva u svijetu, osim na rezultate izvlačenja lota i binga Hrvatske Lutrije,

- klađenje na utrke konja, pasa i sl.,

- klađenje na virtualne utrke,

- klađenje na pojadinačne učinke igrača (golovi, koševi, asistencije...) u sportskim susretma; u obliku klađenja na događaj sa zadanom marginom ili u obliku Fantasy natjecanja.

 

Priređivač ne smije nuditi oklade na događaje u kojima su natjecatelji u vlasništvu ili suvlasništvu priređivača. 
Klađenje se priređuje trajno. 
 

Članak 7.

Uplate za sudjelovanje u igri klađenje na uplatnom mjestu primaju se  isključivo putem  online sustava uz posredovanje predstavnika priređivača. 
  
Uplate za sudjelovanje u igri klađenje putem samoposlužnog terminala primaju se putem online sustava, bez prisustva predstavnika priređivača na način da igrač samostalno vrši uplatu sredstava, bira događaje za klađenje i unosi potrebne podatke u samoposlužni terminal.

 

Članak 8.

Uplate oklada primaju se na temelju javno objavljene  kladioničke liste. 
Kladionička lista je skup svih događaja (izvlačenja) i njihovih izvedenica za koje priređivač organizira (omogućuje) klađenje. 
Kladionička lista sadrži najmanje sljedeće podatke: 
- naziv događaja (izvlačenja), 
- šifru događaja (izvlačenja), 
- koeficijente, 
- datum i vrijeme početka događaja (izvlačenja). 
Podaci na kladioničkoj listi su informativnog karaktera te su podložni promjenama. 
U slučaju da se naknadno ustanovi kako dodatne obavijesti informativnog karaktera, koje služe kao pomoć igračima (podloga u tenisu, neutralni teren, kup utakmica, rezultat prve utakmice, broj kola i dr. ) nisu bile točne, zaprimljene oklade se uzimaju u obzir, neovisno o toj činjenici. 
Koeficijente ponuđene na kladioničkoj listi utvrđuje priređivač, uzimajući u obzir relevantne podatke o ekipama ili pojedincima koji sudjeluju u događaju. 
Na relevantnost podataka kladioničke liste ne utječu manje pogreške u redoslijedu slova u nazivu ekipe, izvlačenja ili pojedinca, ili eventualnog mjesta održavanja događaja; ako iste ne zadiru u bit oklade i ne utječu na važeći rezultat, pa je takva oklada važeća. Oklada nije važeća ako drugonavedeni natjecatelj igra na svom službenom terenu, izuzev, ako taj teren nije prijavljen, kod službenog organizatora natjecanja, kao službeni teren prvonavedenog natjecatelja (ekipe i dr.). U tom slučaju zaprimljene oklade  se uzimaju u obzir. Kao službeni teren može biti prijavljen matični teren, ali  i neki drugi teren. 
Pravilo iz prethodnog stavka se ne odnosi na natjecanja na tzv. neutralnom terenu (razni turniri, svjetska, europska prvenstva, kvalifikacije za prvenstva mladih momčadi, završnice regionalnih natjecanja, olimpijske igre, univerzijada i sl.). Svi sudionici takvih natjecanja će se smatrati da igraju na neutralnom terenu bez obzira jesu li iz države u kojoj se takvo turnirsko natjecanje održava. 
Oklada je važeća u slučaju kad drugonavedeni natjecatelj igra na svom službenom terenu, ali je organizator natjecanja odredio prvonavedenog natjecatelja kao službenog domaćina (npr. u finalu Lige prvaka igraju Liverpool-Bayern i oklada je važeća ako je UEFA odredila Liverpool kao službenog domaćina iako se igra na službenom stadionu Bayerna). 
Oklada nije važeća ako pogreška u nazivu mijenja njezinu bit (npr. Atletico Madrid – Athletic Bilbao, Dinamo – 20Dinamo, Hajduk – Hajduk II).           
U slučaju da iz tehničkih razloga priređivač na kladioničkoj listi nema mogućnost prikaza podataka relevantnih za pojedini događaj u punom opsegu (npr. imena sudionika teniskih mečeva u paru i sl.) isti zadržava pravo koristiti kratice. 
U slučaju možebitnih nejasnoća u vezi događaja (izvlačenja) navedenih na kladioničkoj listi (npr. kratice imena sudionika u slučajevima tehničke nemogućnosti prikazivanja istih u punom opsegu, točna vremena početka pojedinih događaja i dr.) igrač ima mogućnost zatražiti pojašnjenje istih. 

 

Članak 9.

U slučaju bilo kakve pogreške pri ispisu tečajne liste, prikaza ponude za igrače u poslovnici, na listiću ili očite pogreške pri unosu podataka u računalo priređivača, priređivač zadržava pravo na poništenje takvih oklada ili prema vlastitoj prosudbi na isplatu takvih oklada po ispravnom tečaju čak i ako je pogreška uočena nakon završetka događaja. Očitom pogreškom smatraju se pogotovo, ali ne isključivo ovi slučajevi:

a) kada tečaj na određeni događaj značajno odstupa od prosjeka na domaćem ili stranom kladioničkom tržištu,

b) kada je zadani hendikep ili druga zadana granica izvan uobičajenih ili mogućih vrijednosti za tu ponudu ili značajno odstupa od iznosa na domaćem ili stranom kladioničkom tržištu,

c) kada se uplatom na sve ishode događaja postiže siguran dobitak,

d) u slučaju kombiniranja međusobno povezanih događaja na istom listiću.

 

Članak 10.

Klađenja su moguća na sljedeće načine: 

- fantasy klađenje,
- pojedinačno (solo), 
- zbirno (akumulirano), 
- sistemsko. 
 

 

Fantasy klađenje je klađenje na pojedinačni učinak igrača u sportskim događajima (golovi, koševi, asistencije i sl.)  u kojima se natječe protiv drugih sudionika, pri čemu je iznos uloga s kojim igrač sudjeluje u igri unaprijed određen od priređivača, a iznos dobitka je unaprijed poznat i ovisi o rezultatima koje sudionici ostvare.

 

Solo klađenje je takvo klađenje u kojem igrač, u okvirima ovih Pravila, pogađa tip jednog odabranog događaja navedenog u ponudi priređivača. Pravo na dobitak nastaje ukoliko igrač pogodi dobitni tip odabranog događaja. Sve oklade mogu se zaprimiti kao solo, tj. kao jedna samostalna oklada na jednom listiću, osim ako na događaj nije određen minimalni broj kombinacija.

 

Zbirno, akumulirano  klađenje je takvo klađenje pri kojem igrač može, u okvirima ovih Pravila, kombinirati tipove na ishode raznih događaja, navedenih u ponudi priređivača. Nije moguće na istom listiću kombinirati oklade na događaje, dijelove događaja ili njihove izvedenice koje su povezane (npr. događaj Liverpool - Bayern se ne može kombinirati s drugim izvedenicama tog sportskog događaja: prvo poluvrijeme, drugo poluvrijeme, hendikep, točan rezultat i sl.), uz iznimku odobrenu od priređivača. Eventualno ograničenje minimalnog broja kombinacija na određeni događaj određuje priređivač. Maksimalan broj događaja na listiću određuje priređivač.

Ako zbog tehničke pogreške, ili bilo kakve druge pogreške u sustavu priređivača dođe do mogućnosti kombiniranja međusobno povezanih događaja, priređivač zadržava mogućnost storniranja svih međusobno povezanih ishoda i obračunati ih sa koeficijentom 1,00.

 

Sistemsko klađenje su takve vrste oklada koje omogućavaju tipovanja različitih kombinacija više događaja i omogućavaju dobitke čak i ako nisu pogođeni svi događaji. Kombinacije pojedinih oklada u sistemima računa program priređivača iz zadanog broja događaja i to matematičkim kombinacijama.

Sistem može sadržavati oklade sastavljene od npr.:

- odabrani broj n – kombinacija od zadanog broja događaja, (npr. 2 i 3 od 5),

- odabrani broj n - kombinacija od zadanog broja događaja te broj konstantnih događaja - fikseva (npr. 2 od 5 sa 2 fiksa). Fiksni događaji ulaze u sve kombinacije te da bi listić mogao biti dobitan, moraju biti pogođeni svi fiksni događaji,

- posebna vrsta sistema je sistem kod kojega se kombiniraju skupine događaja (skupina događaja u ovoj situaciji predstavlja jedan događaj).

Maksimalni broj događaja u skupinama određuje priređivač. Dobitnom skupinom događaja smatra se skupina u kojoj su pogođeni svi događaji. Određena skupina može biti fiksna, što znači da ulazi u sve kombinacije. U tom slučaju, da bi listić mogao biti dobitan, ta skupina mora biti dobitna.

Za razne vrste n - kombinacija priređivač može omogućiti različite iznose uloga po kombinaciji.

Priređivač zadržava pravo ograničiti (zabraniti) klađenje na pojedine n-kombinacije.

Priređivač zadržava pravo ograničiti uvrštenje pojedinih događaja u sisteme.

Događaji s ograničenim minimalnim brojem kombinacija (npr. minimalno 3 kombinacije), ne mogu biti uvršteni u kombinacije s manjim brojem događaja od navedenog minimuma, uključujući u taj broj i eventualne fiksne događaje.

Maksimalni broj događaja u sistemu i maksimalan broj fiksnih događaja određuje priređivač.

Dobici se isplaćuju tek nakon objavljivanja rezultata svih događaja uvrštenih u sistem.

 

Članak 11.

Priređivač omogućuje slijedeće vrste oklada: 
a) događaje sa dva moguća ishoda ("1" i "2"), 
b) događaje sa tri moguća ishoda ("1", "2" i "X"), 
c) pobjeda ili poredak pojedinca, ekipe i sl. u kratkotrajnim i dugotrajnim natjecanjima,
d) ostalo.

 

a) Klađenje na događaje sa dva moguća ishoda 

Kod ovakvih klađenja igrač pogađa točan ishod događaja, pri čemu u obzir dolaze dva moguća ishoda ("1" i "2") npr.: 
- na utakmicama bez određenog redovnog vremena igre kada o pobjedi odlučuje propisani broj bodova ili setova (tenis, odbojka i dr.),

- dueli natjecatelja u događajima sa poretkom i dr.

 

b) Klađenje na događaje sa tri moguća ishoda

Kod ovakvog klađenja igrač pogađa točan ishod događaja, pri čemu u obzir dolaze tri moguća ishoda ("1", "X", "2"), npr.: nogomet, hokej, rukomet i dr. 
Posebna vrsta klađenja na događaje (utakmice) sa tri moguća ishoda su tzv. dvotipovi. Pod dvotipom se podrazumijeva simultano klađenje na dva ishoda. 
Npr.: dvotip (1X) znači klađenje na pobjedu i/ili neodlučno ekipe koja je navedena kao prva u poretku.  Igrač gubi samo u slučaju pobjede ekipe označene kao druge u poretku. 

 

c) Klađenje na pobjedu ili poredak u dugotrajnim i kratkotrajnim natjecanjima

Kod ove vrste klađenja igrač pogađa pobjednika ili poredak natjecanja određenog natjecanja definiranog u Ponudi. Za navedeno klađenje nebitno je pod kojim okolnostima će do toga doći. Ukoliko tipovani natjecatelj iz bilo kojeg razloga ne pobijedi, odnosno ne ostvari poredak na koji se igrač kladio, izuzev nenastupanja, klađenje je izgubljeno. 

 

d) Ostale oklade

Izvedenice i sl. :   
- točan rezultat odabranog događaja, 
- rezultat poluvremena i kraja događaja,
- klađenje na dio događaja (poluvrijeme, trećina, set…), 
- pobjeda pojedinca ili ekipe uz unaprijed određenu razliku – hendikep, 
- strijelac prvog ili nekog drugog unaprijed određenog zgoditka u određenom događaju, 
- ukupan broj golova, koševa, kartona, kornera itd. određenog događaja, 
- broj pogodaka u određenom natjecanju ili broj pogodaka u grupi događaja (jednom  kolu, tjednu, natjecanju…), 
- najbolji strijelac (asistent, i sl.) natjecanja, 
- dueli pojedinaca ili ekipe (tko da više golova, koševa...), 
- kod klađenja uživo: sljedeći korner, prekršaj, karton itd., 
- Loto klađenje inozemnih izvlačenja i dr. 
 

 

Članak 12.

 

Utvrđivanje ishoda događaja

Kod događaja koji imaju čvrsto određeno vrijeme igranja, kao važeći rezultat se uzima u obzir ishod određen (ostvaren, postignut) u regularnom vremenu (vrijeme određeno pravilima određenog natjecanja i eventualna sudačka nadoknada), osim u slučaju kada priređivač u ponudi odredi da se za neki događaj uzima u obzir samo konačni rezultat ili rezultat određenog dijela. Iznimno, regularno vrijeme igre može biti i skraćeno ako zadovoljava kriterije službenih tijela organizatora natjecanja. 
Kod događaja koji nemaju čvrsto određeno vrijeme igranja, službenim se rezultatom smatra onaj rezultat kada su postignuti propisani bodovi, setovi itd. 
Nikakve kasnije izmjene ili odluke pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir osim u slučaju kada se radi o ispravci pogrešno objavljenog rezultata od strane organizatora natjecanja. 
Ako je događaj prekinut ili nedovršen u događajima koji nemaju točno određeno vrijeme igre (skijanje, skijaški skokovi, auto-moto utrke…), a usprkos tomu je objavljen vrijedeći službeni rezultat, dobici će se isplaćivati sukladno objavljenom rezultatu. 
Sve dodatne odredbe (napomene) koje su definirane na kladioničkoj listi smatraju se 
važećima prilikom određivanja rezultata i odnose se isključivo na onaj tip klađenja (grupu događaja) ispod koje su napisane. Iznimno, sve napomene koje se odnose na osnovni događaj (klađenje na susret, poredak…) vrijede i za sve izvedene događaje (tipove klađenja). 

U slučaju kad je događaj na koji se zaprimaju oklade otkazan, odgođen, prije isteka regularnog vremena ili prije ustanovljavanja rezultata prekinut, važeće (dobitne ili gubitne) su samo oklade koje se odnose na dio i izvedenice tog događaja koji su završili prije prekida, odnosno oklade kod kojih eventualna daljnja promjena rezultata ne bi utjecala na dobitni tip oklade.

 

To su na primjer oklade na:
- dio događaja koji je završio prije prekida (prvo poluvrijeme, prva trećina, prvi set i sl.),
- na pogodak momčadi ili natjecatelja, ukoliko je postignut prije prekida,
- daje gol / ne daje gol, ukoliko je momčad postigla pogodak,
- broj postignutih pogodaka ako je veći od postavljene granice,
- zbroj gemova, poena, golova, koševa ukoliko je veći od postavljene granice. Ostalo se obračunava kao koeficijent 1,00,
- na duel kad je odustajanjem jednog, a prolazom drugog natjecatelja određen ishod i sl.

 

Za oklade za koje su do trenutka prekida događaja bile «aktivne» (aktivna oklada je oklada kod koje postoji mogućnost da postane dobitna ili gubitna), a nastavak događaja bi bio od utjecaja na promjenu rezultata koja bi dovela do konačnog stanja oklade (dobitnost ili gubitnost), obračunava se koeficijent 1,00 i vraća se uplata igraču.

U slučaju da je pojedini događaj započeo prije vremena objavljenog na kladioničkoj listi kao i u slučaju da priređivač zaprimi uplatu nakon stvarnog vremena početka događaja, oklada je za taj događaj ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 

Za događaje kod kojih je došlo do prekida, predaje ili odgode, a od strane organizatora natjecanja je službeno potvrđeno da navedeni događaj neće početi ili se nastaviti u roku 48 sati, priređivač može i prije isteka navedenog roka na te događaje obračunati koeficijent 1,00 i isplatiti eventualne dobitke. 

U slučaju žalbe igrača zbog slučaja tzv. "nemoguće oklade" na sve tako obuhvaćene događaje obračunava se koeficijent 1,00. Npr: tipovanje na istovremenu pobjedu dva natjecatelja u istoj utrci Formule 1. 
Ukoliko za pojedini događaj organizator natjecanja putem svoje službene stranice ili sličnih izvora ne objavi rezultat ili objavi pogrešan rezultat te isti nije moguće s sigurnošću utvrditi pomoću drugih relevantnih izvora, na taj događaj obračunava se koeficijent 1,00. 
U slučaju kad se sportski događaj odigrava na način koji ne odgovara uobičajenim pravilima određenog sporta, a priređivač s time nije bio pravovremeno upoznat, isti pridržava  pravo takve oklade proglasiti nevažećima  (npr., neoubičajena duljina perioda – poluvremena, trećine i sl., neuobičajeno brojanje bodova, neuobičajen format utakmice, neuobičajen način rangiranja natjecatelja i sl.). 
Kod klađenja na učinak igrača (broj golova igrača u nogometu, rukometu, vaterpolu, broj koševa igrača u košarci itd.), oklada je važeća samo ako je igrač ušao u igru. U slučaju da je igrač bio na klupi za pričuve (nije aktivno sudjelovao u igri), oklada na taj događaj je ništavna i na nju se obračunava koeficijent 1,00. U slučaju da oba igrača službeno sudjeluju u utakmici, a postignu jednak broj poena (koševa, asistencija i ost.), dobitni tip je X (neriješeno), osim u slučaju kada neriješeno nije u ponudi. U tom slučaju oklada je nevažeća i na nju se obračunava koeficijent 1,00.

Kod klađenja na plasman, pobjednika i sl., u slučaju da dva ili više natjecatelja ili ekipa ostvare isti rezultat (isto vrijeme, jednak broj golova, i dr.), odnosno plasiraju se na isto mjesto, primjenjuje se pravilo 'mrtve utrke'. Pri obračunu dobitka, umanjuju se odigrani koeficijenti tako da se dijele s brojem natjecatelja koji su ostvarili isti rezultat, odnosno plasman. Npr.: skijanje, slalom - koeficijent na pobjedu Mikaele Shiffrin je 3.00, a na Petru Vlhovu 6.00. Ako obe skijašice ostvare isto vrijeme i podijele prvo mjesto, koeficijent na Shiffrin umanjuje se na 2.00, a na Vlhovu na 3.50.
Kod klađenja na pobjedu pojedinca u međusobnom duelu, u slučaju da su suparnici u duelu po završetku navedenog događaja zauzeli isto mjesto (npr. u skijanju, atletici, plivanju), sve oklade na taj duel smatraju se ništavnima i obračunavaju se prema koeficijentu 1,00.

 

A) KLAĐENJE NA SPORTSKE DOGAĐAJE

 

NOGOMET, RUKOMET, KOŠARKA, VATERPOLO, HOKEJ, AMERIČKI NOGOMET, RUGBY, ODBOJKA, MALI NOGOMET, HOKEJ NA TRAVI…

  
Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije počeo u roku od 48 sati od zadnjeg objavljenog vremena na kladioničkoj listi, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 

Ako je događaj prekinut prije isteka regularnog vremena i nije ponovo počeo niti je nastavljen u roku od 48 sati, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 

Ako je događaj prekinut prije isteka regularnog vremena i u roku od 48 sati je nastavljen (odigravanje događaja od trenutka prekida do regularnog kraja), u obzir se uzimaju odigrani koeficijenti. 

Ako je događaj prekinut prije isteka regularnog vremena i u roku od 48 sati je ponovno počeo (odigravanje događaja od prve minute do regularnog kraja)  prilikom utvrđivanja ishoda u obzir se uzima samo i isključivo prvi (prekinuti) događaj tj. ne uzima se u obzir drugi događaj koji je ponovno počeo od prve minute). 

U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije navijestio, oklada ostaje važeća, osim kada drugonavedeni natjecatelj igra na svom službenom terenu. Tada je oklada ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 

Pravilo iz prethodnog stavka se ne odnosi na natjecanja na neutralnom terenu (razni turniri, svjetska, europska prvenstva, olimpijada, univerzijada i sl...). Svi sudionici takvih natjecanja će se smatrati da igraju na neutralnom terenu bez obzira da li su iz države u kojoj se  takvo turnirsko natjecanje održava. 

Ako momčad odustane prije početka događaja, oklada na pobjedu je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 

U nogometu crveni i žuti kartoni dodijeljeni osobama koji nisu aktivni igrači na terenu (igrači koji su izašli iz igre zbog zamjene, igrači na klupi koji nisu ušli u igru, treneri i ostale osobe u stručnom stožeru i sl.) ili su dodijeljeni nakon završetka regularnog vremena ne uzimaju se u obzir. Kod oklada na učinak igrača ukoliko pojedini igrač postigne autogol, to se neće računati kao gol tog igrača nego samo kao autogol.

 

TENIS, STOLNI TENIS, SNOOKER

  
U slučaju da su natjecatelji prije vremena završili dvoboj zbog odustajanja jednog od natjecatelja (predaja…), ili diskvalifikacije, ili dvoboj nije ni počeo zbog odustajanja jednog od natjecatelja, na ishod meča se obračunava koeficijent 1,00, osim za oklade na koje nastavak ne bi imao utjecaja. 

Ako je događaj prekinut ili ne počne u predviđeno vrijeme, ali je završen u tijeku službenog trajanja turnira, u obzir se uzimaju igrani koeficijenti. 

Ako je pri definiranju događaja izričito navedeno da se utakmica igra na 2 dobivena seta (npr.: NAPOMENA: Igra se na 2 seta.), a stvarno se igra  na 3 dobivena seta, ili obrnuto, sve oklade na taj susret i sve njegove izvedenice smatraju se nevažećima i na njih se obračunava koeficijent 1,00. 

Ako se o pobjedniku meča odlučuje na način da se igra meč tie-break (npr. u slučaju rezultata 1:1 u setovima i o pobjedniku meča se odlučuje meč tie-breakom, koji se igra do 10 poena na dva razlike) taj meč  tie-break ima status trećeg seta. Svaki tie-break i meč tie-break računa se kao jedan gem. 

Kod reprezentativnih natjecanja (Davis Cup, Fed Cup i sl.) priređivač nije dužan staviti na ponudu domaćeg igraća kao prvonavedenog.

 

 

SKIJANJE, SKIJAŠKI SKOKOVI, SKELETON, SANJKANJE, BOB

 
Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir redoslijed određen prvim službenim objavljivanjem organizatora natjecanja, osim u slučaju kada se radi o ispravci pogrešno objavljenog rezultata od strane organizatora natjecanja. 

Kasnije izmjene, odluke pojedinca ili komisije uzimaju se u obzir ukoliko priređivač bude upoznat s njima prije objave svojih službenih rezultata. 

U slučaju da prijavljeni natjecatelj odustane prije početka natjecanja, obračunava se koeficijent 1,00. 
Sudjelovanjem u natjecanju smatra se službeni start svakog pojedinog natjecatelja, izuzev nastupa na treninzima, kvalifikacijama i probnim serijama. 

Ako natjecatelj bude diskvalificiran ili odustane u vrijeme događaja, smatra se da je natjecatelj sudjelovao u događaju. 

U slučaju da je natjecanje otkazano ili odgođeno i nije održano na istom terenu u roku od 48  sati od zadnjeg objavljenog vremena na kladioničkoj listi, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 

U slučaju da je natjecanje prekinuto i nije ponovo održano na istom terenu u roku od 48 sati, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 

Ako se natjecanje održi u roku 48 sati na istom terenu, u obzir se uzimaju igrani koeficijenti. 

Kod klađenja na duel pojedinca, oklada je nevažeća ukoliko oba natjecatelja odustanu u prvoj vožnji, ili ostvare istovjetni plasman. 

U slučaju da oba natjecatelja u duelu odvoze jednaki broj vožnji, pobjednik duela je onaj natjecatelj koji je bio bolje plasiran nakon posljednje odvožene vožnje (serije, skoka). 

U slučaju odustanka oba natjecatelja u različitim vožnjama, pobjednik duela je onaj natjecatelj koji je odvozio više vožnji. 

U slučaju da natjecatelj A odustane u tijeku prve vožnje (iz bilo kojeg razloga ne završi), a natjecatelj B završi prvu vožnju (bez obzira koje je mjesto zauzeo), pobjednik duela je natjecatelj B. 

U slučaju da natjecatelj A završi prvu, ali se ne plasira u drugu vožnju, a natjecatelj B se plasira u drugu vožnju i u toj drugoj vožnji odustane iz bilo kojeg razloga, pobjednik duela je natjecatelj B. 

 

NATJECANJE S KONJIMA, AUTOMOBILIMA, MOTORIMA, ČAMCIMA I BICIKLIMA

 

Za rezultat događaja uzima se u obzir konačni redoslijed, određen prvim službenim objavljivanjem organizatora natjecanja, osim u slučaju kada se radi o ispravci pogrešno objavljenog rezultata od strane organizatora natjecanja. 
Kasnije izmjene, odluke pojedinca ili komisije uzimaju se u obzir ukoliko priređivač bude upoznat s njima prije objave svojih službenih rezultata. 
Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije počeo u roku od 48 sati od zadnjeg objavljenog vremena na kladioničkoj listi, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 
Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustajanja jednog od natjecatelja, obračunava se koeficijent 1,00. 
U slučaju da natjecatelj odustane prije početka natjecanja, obračunava se koeficijent 1,00. 
Sudjelovanjem u natjecanju ne smatra se nastup na treninzima, kvalifikacijama i probnim serijama. 
Ako natjecatelj bude diskvalificiran ili odustane u vrijeme događaja, smatra se da je sudjelovao u događaju. 
Ako događaj ponovo počne na istom terenu u roku 48 sati, u obzir se uzimaju igrani koeficijenti. 
Kod klađenja na duel pojedinaca pobjednikom se smatra bolje plasirani natjecatelj. 
U slučaju odustanka oba natjecatelja, pobjednikom duela smatra se onaj natjecatelj koji je ostvario plasman, a ukoliko su to učinila obojica, pobjednikom duela smatra se onaj natjecatelj koji je prešao veći broj krugova, a u slučaju istog broja krugova obračunava se koeficijent 1,00. 
Kod klađenja tipa završava/ne završava utrku, smatra se da je natjecatelj završio utrku ukoliko je ostvario službeni plasman prema važećim pravilima federacije koja je organizirala natjecanje. 
Ako utrka započne iza sigurnosnog automobila („Safety car“) iz bilo kojeg razloga, to se neće računati kao izlazak sigurnosnog automobila za vrijeme utrke. Pod sigurnosni automobil („Safety car“) ne uzima se u obzir pojavljivanje virtualnog sigurnosnog automobila („Virtual safety car“)

 

 

BORILAČKI SPORTOVI

 

Pobjednikom događaja smatra se natjecatelj koji je nakon završetka borbe proglašen za pobjednika. 
U slučaju da su natjecatelji prije vremena završili dvoboj zbog odustajanja jednog od natjecatelja (povreda, predaja, diskvalifikacija...), protivnik se smatra pobjednikom i u obzir se uzima igrani koeficijent. 
Ako je događaj završio neriješenim rezultatom, a na kladioničkoj listi nije postojala mogućnost oklade na isti, obračunava se koeficijent 1,00. 
Ako je događaj otkazan prije početka dvoboja zbog odustajanja jednog od natjecatelja, obračunava se koeficijent 1,00. 
Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije počeo u roku od 48  sati od zadnjeg objavljenog vremena na kladioničkoj listi, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 
Ako se događaj prekine i ne počne ponovo u roku od 48  sati od zadnjeg objavljenog vremena na kladioničkoj listi, obračunava se koeficijent 1,00. Ako događaj ponovo počne u roku od 48  sati, u obzir se uzimaju igrani koeficijenti. 

 

 

ATLETIKA, PLIVANJE

 

Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni rezultat, određen prvim službenim objavljivanjem organizatora natjecanja, osim u slučaju kada se radi o ispravci pogrešno objavljenog rezultata od strane organizatora natjecanja. 
Kasnije izmjene, odluke pojedinca ili komisije uzimaju se u obzir ukoliko priređivač bude upoznat s njima prije objave svojih službenih rezultata. 
Ako se  događaj  prekine i ne počne ponovo u roku od 48 sati od zadnjeg objavljenog vremena na kladioničkoj listi, obračunava se koeficijent 1,00. Ako događaj ponovo počne u roku od 48 sati, u obzir se uzimaju igrani koeficijenti. 
Sudjelovanjem u natjecanju smatra se službeni start svakog pojedinog natjecatelja, izuzev nastupa na treninzima i probnim serijama. 
Ukoliko dva natjecatelja u duelu nastupaju u više utrka do kraja programa tog dana, kao pobjednik duela uzima se bolje plasirani u kasnijoj utrci. 
Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustajanja jednog od natjecatelja obračunava se koeficijent 1,00. Ako natjecatelj bude diskvalificiran (npr. zbog pogrešnog starta, ulaska u tuđu prugu, prijestupa ili slično) ili odustane u vrijeme događaja, smatra se da je natjecatelj sudjelovao u događaju. 
Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije počeo u roku od 48 sati od zadnjeg objavljenog vremena na kladioničkoj listi, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 
Kod klađenja na duel pojedinca oklada se odnosi samo na sudionike iste utrke (grupe, serije itd.). Ukoliko natjecatelji ne nastupaju u istoj utrci (grupi, seriji itd.) oklada je nevažeća.

 

 

GOLF

 

Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni rezultat, određen prvim službenim objavljivanjem organizatora natjecanja  (što vrijedi i u slučaju, ako se igra na samo 15 od 18 rupa).    
Kasnije izmjene, odluke pojedinca ili komisije uzimaju se u obzir ukoliko priređivač bude upoznat s njima prije objave svojih službenih rezultata. 
Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije ponovo počeo u roku od  48 sati od zadnjeg objavljenog vremena na kladioničkoj listi, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 
Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustajanja jednog od natjecatelja, obračunava se koeficijent 1,00. 
Ako događaj ponovo počne u roku od  48 sati, u obzir se uzimaju igrani koeficijenti. 
Ako natjecatelj bude diskvalificiran ili odustane u vrijeme događaja, smatra se da je natjecatelj sudjelovao u događaju.

 

 

BASEBALL

 

Svaka baseball utakmica definirana je imenima obje ekipe i danom početka utakmice po lokalnom vremenu (pod lokalnim vremenom se smatra vremenska zona u kojoj se susret odigrava). 
Za konačan i službeni rezultat baseball utakmice smatra se onaj rezultat do kojeg se došlo i nakon eventualnog produžetka. 
Ukoliko se utakmica u baseballu neće odigrati u objavljenom danu, ili  iz bilo kojeg razloga završi nerješenim rezultatom, ili je prekinuta, a trenutačni rezultat nije priznat kao službeni, obračunava se koeficijent 1,00. 
U slučaju prestanka odigravanja događaja, regularne su sve oklade na koje nastavak događaja ne bi mogao utjecati na tip ishoda oklade (npr. rezultat nakon prvih 5 inninga, zbroj bodova i sl.). 
Igraju li međusobno iste ekipe istog dana (po lokalnom vremenu u vremenskoj zoni u kojoj se utakmica odigrava) dvije baseball utakmice, predmet klađenja je utakmica koja je prva odigrana, osim ako nije drugačije navedeno.
Ukoliko je istoga dana predviđeno da međusobno iste ekipe odigravaju dvije baseball utakmice, od kojih je jedna nastavak prethodno započete utakmice, a druga zakazana u cijelosti, predmet klađenja je utakmica zakazana u cijelosti. 
U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije navijestio, oklada ostaje važeća, osim kada drugonavedeni natjecatelj igra na svom službenom terenu. Tada je oklada ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 
Pravilo iz prethodnog stavka se ne odnosi na natjecanja na neutralnom terenu (razni turniri, svjetska, europska prvenstva, olimpijada, univerzijada i sl.). Svi sudionici takvih natjecanja će se smatrati da igraju na neutralnom terenu bez obzira jesu li iz države u kojoj se  takvo turnirsko natjecanje održava. 
Ako momčad odustane prije početka događaja, oklada na pobjedu je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 

 

 

B) LOTO KLAĐENJE

 

Priređivač priređuje klađenje na izvlačenja brojeva inozemnih izvlačenja brojeva lota (i drugih igara). 
Igrač ima mogućnost jednostavnog ili sistemskog klađenja. Kod sistemskog Loto klađenja ne postoji mogućnost odigravanja fiksnih (konstantnih) brojeva. 
Maksimalan broj brojeva pojedinog izvlačenja na koje se igrač može kladiti jest u pravilu jedan broj manje od broja brojeva koji se izvlače, osim u slučajevima kada se izvlači manje od pet brojeva. Za pojedina izvlačenja, priređivač može odlučiti ponuditi i manji maksimalni broj brojeva na koje se igrač može kladiti. 
Igrač ima mogućnost odigrati pretplatu (više kola unaprijed) oklade pojedine igre. Navedeno se ne odnosi na razrade igara. 
Priređivač javno objavljuje rezultate, po završetku izvlačenja pojedine igre. 
Za točan rezultat klađenja na loto i druge igre u obzir se uzimaju isključivo službeni rezultati pojedine igre (objavljeni od strane stvarnog priređivača iste), a vrijede isključivo osnovni brojevi. Dopunski brojevi ne uzimaju se u obzir. 
Priređivač može prirediti posebne igre koje se odnose na dopunske brojeve, a uz takve igre će biti posebno naglašeno da se odnose na dopunske brojeve.
Moguće je kombinirati razrade Loto klađenja s sportskim događajima. 
Uplate oklada za pojedini događaj (izvlačenje) primaju se najkasnije do vremena istaknutog na kladioničkoj listi. 
U slučaju da se izvlačenje najavljenog kola dogodi ranije od termina istaknutog na kladioničkoj listi, vrijede uplate do stvarnog početka izvlačenja. Sve ostale oklade su ništavne te se na iste obračunava koeficijent 1,00. 
Ukoliko je izvlačenje otkazano, završilo bez službenog rezultata tj. nije ni započelo, nije završeno ili je klađenje bilo zaključeno nakon završetka predmetnog događaja ili tijekom tog događaja ili iz bilo kojeg drugog razloga nije regularno, oklade su ništavne te se na iste obračunava koeficijent 1,00. 
Ukoliko je došlo do odgode izvlačenja, a isto nije održano u roku od 12 sati od zadnjeg objavljenog termina na kladioničkoj listi, oklada je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 
Ukoliko se istog dana, iz nepredviđenih razloga dogode dva ili više izvlačenja (kola) iste igre, primljene oklade vrijede za izvlačenje koje je održano u vrijeme naznačeno na kladioničkoj listi. U suprotnom tj. ako se uslijed prethodno spomenute situacije istoga dana ne održi izvlačenje u vrijeme koje jest bilo posljednje navedeno na  kladioničkoj listi, na zaprimljene oklade se obračunava tečaj 1,00. Ova odredba ne odnosi se na brze igre.

 

Brzim igrama u smislu ovih Pravila smatraju se sve igre koje imaju više od 10 izvlačenja u jednom danu (npr. Win for Life Classico 10/20, Italija 10e Lotto 20/90, Slovačka eKlub Keno 20/80, Poljska Keno 20/7 i sl.). Za brze igre relevantno je samo vrijeme izvlačenja koje je kao takvo navedeno i na potvrdi o uplati, a u slučaju da se izvlačenje održi u vremenskom terminu različitom od onog koji je naveden na potvrdi o uplati (npr. termin izvlačenja je 11:30, a izvlačenje se održi u 11:32), zaprimljene oklade su  ništavne i obračunava se koeficijent 1,00.
Za izračun vremena relevantno je vrijeme u državi priređivača pojedine igre. 
Najveći mogući dobitak u jednostavnoj igri odnosno ukupna isplata bilo kojem igraču ili skupini igrača u igri Loto klađenje, uključujući oklade iz istog izvora ne može biti veći od 134.238,27 € (1.000.000,00 kuna).  
Najveći mogući ukupni dobitak u sistemskoj igri odnosno ukupna isplata  bilo kojem igraču ili skupini igrača u igri Loto klađenje, uključujući oklade iz istog izvora ne može biti veći od 134.238,27 € (1.000.000,00 kuna). 
Ukoliko umnožak uloga i koeficijenta premašuje ovim Pravilima predviđeni iznos najvećeg mogućeg dobitka, priređivač se isključivo obvezuje isplatiti iznos do ovim Pravilima predviđenog maksimalnog dobitka. 
Za sve ostale situacije koje nisu predviđene ovim člankom, primjenjuju se opće odredbe ovih Pravila. 

 

 

C) KLAĐENJE UŽIVO

 

Priređivač može prirediti klađenje tijekom trajanja događaja (klađenje uživo, Live klađenje). 
Kod klađenja uživo, uplate oklada se primaju prije početka i tijekom odigravanja događaja kako na sami događaj tako i na njegove izvedenice (ostatak utakmice, sljedeći gol, poluvrijeme, tko osvaja određeni poen i dr.). Nevažeće su oklade zaprimljene po završetku događaja kao i oklade zaprimljene  kada je ishod događaja ili njegove izvedenice već poznat. 
Koeficijenti na kladioničkoj listi za pojedini (isti) događaj kod klasičnog klađenja i klađenja uživo mogu biti različiti. 
Koeficijenti pojedinog događaja i njegovih izvedenica su promjenjivi tijekom odigravanja događaja, a informacije o promjenama koeficijenata priređivač će učiniti dostupnim igračima. 
Koeficijenti koji su bili važeći u trenutku primanja uplate oklade mogu biti promijenjeni do trenutka ispisa potvrde o uplati. U tom slučaju važeći je koeficijent ispisan na potvrdi o uplati. 
Ishode događaja i njihovih izvedenica utvrđuje priređivač samostalno, na osnovu TV snimke i službenih rezultata i statistika, ili ih dobiva od vanjskog partnera. Službeni rezultati i statistike relevantni su, osim u slučaju kad su isti očito pogrešni te se utvrđivanje ishoda tada može vršiti pomoću drugih relevantnih izvora.
U slučaju prekida događaja iz bilo kojeg razloga (npr. neredi na borilištu, predaje ili diskvalifikacije natjecatelja i dr.) oklade zaprimljene do trenutka nastanka prekida važeće su i obračunavaju se prema koeficijentu ispisanom na potvrdi o uplati ukoliko je rezultat događaja ili izvedenice na koji se oklada odnosi formalno poznat do trenutka prekida. U slučaju kada je rezultat događaja ili izvedenice izvjestan, ali nije i formalno poznat, priređivač pridržava pravo oklade na takve događaj ili izvedenice proglasiti nevažećima te na iste obračunati koeficijent 1,00. Npr. u tenisu kod klađenja na zbroj gemova, smatra se da je rezultat formalno poznat ako je postavljena granica zbroja gemova dosegnuta. Npr., ako je granica zbroja gemova 22,5, a rezultat je 6-4 3-6 1-1 i nakon toga uslijedi predaja, oklade na zbroj gemova se poništavaju jer zbroj od 22,5 nije dosegnut iako je izvjestan. Ako je, u istom primjeru, predaja uslijedila pri rezultatu 6-4 3-6 3-3, smatra se da je rezultat događaja ili izvedenice na koji se  oklada odnosi formalno poznat, jer je zbroj dosegnut i shodno tome, oklada na manje gemova je gubitna, a na više gemova dobitna. 
Sve oklade koje se odnose na izvedenice pojedinog događaja (klađenje koje se odnosi na poene, gemove, setove, golove, kornere i sl.) koje se nisu ostvarile jer je isti  završio su nevažeće te se na iste obračunava koeficijent 1,00. Npr. oklada „Tko osvaja 9. gem prvog seta“ se poništava ako je prvi set završio npr. 6-2 jer osmi gem nije odigran.
U slučaju smetnji tijekom prijema, prekida prijema televizijskog  prijenosa ili drugog gubitka veze priređivača sa mjestom odigravanja događaja, oklade na događaje i njihove izvedenice za koje postoji službeni rezultat su važeće, a oklade za koje ne postoji službeni rezultat smatraju se nevažećim. 
Priređivač pridržava pravo proglasiti nevažećima oklade zaprimljene po nastanku promjena ključnih činjenica tijekom događaja s kojima isti nije bio pravovremeno upoznat (npr. postojanje crvenog kartona ili pogrešna evidencija istih, odstupanje od stvarnog vremena trajanja događaja, pogrešno stanje rezultata, dosuđen kazneni udarac, postignut zgoditak i dr.). 
Za sve situacije kod klađenja uživo koje nisu predviđene ovom točkom (čl.12. C,) primjenjuju se opće odredbe ovih Pravila.  

 

 

Nogomet

Kod oklada koje se odnose na kartone, kartoni dodijeljeni nakon završetka utakmice ne uzimaju se u obzir. Također, u obzir se uzimaju samo kartoni dodijeljeni igračima koji su  u igri tj. ne uzimaju se u obzir kartoni igračima koji se nalaze na klupi za pričuve. 
Kod oklada na zbroj kartona, kartoni se računaju na sljedeći način: žuti karton računa se kao 1 karton, a direktni crveni karton kao 2 kartona. Također, drugi žuti karton (i posljedično crveni) računaju se kao 2 kartona. Dakle, jedan igrač maksimalno može dobiti 3 kartona.  
Kod oklada na zbroj bodova kartona vrijedi sljedeće: žuti karton računa se kao 10 bodova, a direktni crveni karton 25 bodova.  Također, drugi žuti karton (i posljedično crveni) računaju se kao 25 bodova. Dakle, jedan igrač maksimalno može dobiti 35 bodova. 
Kod oklada na kornere i sl., ne uzimaju se u obzir korneri koji su dosuđeni, ali nisu izvedeni. 
Kod oklada na strijelce ne priznaju se autogolovi. Oklade su važeće u odnosu na igrače koji su sudjelovali u igri, a u odnosu na one koji nisu ulazili u igru smatraju se nevažećima. U slučaju da gol postigne igrač koji nije naveden u ponudi, oklade su važeće tj. iste se ne poništavaju. Npr. za okladu „tko daje prvi gol?“ u ponudi je određen broj igrača. Ukoliko prvi gol postigne igrač koji nije bio naveden u ponudi oklade su važeće neovisno o toj činjenici. 

 

Tenis

Kod klađenja na hendikep gemova, u slučaju predaje ili diskvalifikacije natjecatelja, oklade će biti proglašene nevažećima. 
U slučaju odgode meča, čeka se početak (nastavak) i sve oklade su važeće. 
U slučaju kaznenih bodova koje dodjeljuje sudac, sve oklade na koje se isto odnosi su važeće. 
Ako se o pobjedniku meča odlučuje na način da se igra meč tie-break, meč  tie-break isti ima status trećeg seta. Svaki tie-break i meč tie-break računa se kao jedan gem. 

 

Američki nogomet

U slučaju odgode ili prekida utakmice, čeka se početak (nastavak) i sve su oklade važeće ako je utakmica odigrana unutar istog NFL tjedna prema lokalnom vremenu (NFL tjedan traje od četvrtka do slijedeće srijede). 

 

Baseball 

Dodatni inninzi (produžeci) ne uzimaju se u obzir osim za tipove klađenja „Tko osvaja navedeni bod“ i „Prvi do navedenog broja bodova“, osim ako je na kladioničkoj listi drugačije naznačeno. 
Ako je događaj odgođen ili prekinut te je počeo (nastavljen) isti dan, sve oklade su važeće. 

 

Rukomet

Sve oklade odnose se na regularni dio, osim tipova klađenja „Tko postiže navedeni gol“ i „Prvi do navedenog broja golova“, osim ako je na kladioničkoj listi drugačije naznačeno. Navedeno se ne odnosi na eventualno izvođenje sedmeraca kojima se odlučuje o konačnom pobjedniku događaja. 

 

Odbojka i odbojka na pijesku

Na zaprimljene oklade eventualno odigravanje zlatnog seta ne uzima se u obzir. 

 

Pikado

U slučaju kada događaj iz bilo kojeg razloga nije odigran do kraja, sve oklade čiji ishod nije formalno poznat  do trenutka prekida smatraju se nevažećima. 

 

Snooker

U slučaju kada događaj iz bilo kojeg razloga nije odigran do kraja, sve oklade čiji ishod nije formalno poznat  do trenutka prekida smatraju se nevažećima.

 

 

D) KLAĐENJE NA  VIRTUALNE DOGAĐAJE 

Priređivač može prirediti klađenje na ishode događaja i njihovih izvedenica koji se odnose na virtualne igre (dalje: virtualni događaji) kao što su npr. virtualne utrke konja, virtualne utrke pasa, virtualni nogomet, virtualna košarka, virtualni tenis i sl. 
Virtualni događaji odvijaju se na način (npr. parcijalni prikaz nekih vrsta događaja) i u vremenskom trajanju prilagođenom priređivanju ovakve vrste klađenja. 
Virtualni događaji, sudionici istih te podaci koji se koriste nisu niti u kakvoj vezi sa stvarnim događajima ili sudionicima stvarnih događaja te je svaka možebitna sličnost slučajna. 
Na pojedinoj potvrdi nije moguće kombinirati virtualne događaje sa stvarnim događajima. 

 

 

Vrste virtualnih igara i mogućih oklada:

 

Virtualni nogomet : 

 • Na konačni ishod događaja
 • Na ishod događaja nakon prvog poluvremena
 • Tko postiže prvi gol na utakmici)
 • Zbroj  golova na utakmici
 • Točan rezultat događaja nakon regularnog dijela (npr. 0:0, 3:3…)
 • Hendikep 

 

Virtualna košarka: 

 • Na ishod konačnog događaja
 • Na ishod događaja nakon prvog poluvremena
 • Period sa najviše postignutih poena (Q1 – prva četvrtina regularnog dijela sa najviše postignutih poena, Q2 – druga četvrtina regularnog dijela sa najviše postignutih poena, Q3 – treća četvrtina regularnog dijela sa najviše postignutih poena, Q4 – četvrta četvrtina regularnog dijela sa najviše postignutih poena)
 • Zbroj  poena na utakmici 
 • Pobjeda s razlikom – (predviđanje s koliko poena  razlike će pobijediti pojedina ekipa) 
 • Pobjeda s razlikom u 1. poluvremenu - (predviđanje s koliko poena razlike će pojedina ekipa biti u vodstvu nakon prvog poluvremena) 
 • Hendikep 
 • Hendikep 1. poluvrijeme 
 • Tko prvi do X poena (npr. koja momčad prva postiže 25, 50 ili 80 poena, zavisno od zadane granice) 
 • Broj poena momčadi (tip „Više“ zbroj poena iznad zadane granice za navedenu momčad, tip „Manje“ zbroj poena ispod zadane granice za navedenu momčad) 

 

Virtualni tenis :

 • Pobjednik prvog gema u prvom setu susreta 
 • Pobjednik prvog seta 
 • Točan rezultat prvog gema 
 • Točan rezultat prvog seta (npr. 6:0; 6:1; 6:2…) 
 • Zbroj gemova u prvom setu (tip „Više“ zbroj gemova iznad navedene granice, tip „Manje“ zbroj gemova ispod navedene granice) 
 • Paran/neparan broj gemova u prvom setu 
 • Pobjednik meča 
 • Točan rezultat susreta u setovima (2:0; 2:1 – 0:2; 1:2) 
 • Zbroj gemova u meču (manje/više) 

 


Virtualne utrke konja:

 • Pobjednik  – oklada da će odabrani konj osvojiti utrku 
 • Neće pobijediti – oklada da odabrani konj neće osvojiti utrku 
 • Među tri  – oklada da će odabrani konj utrku završiti na jednom od prva tri mjesta 
 • Neće ući među tri - oklada da odabrani konj neće završiti utrku na jednom od prva tri mjesta 
 • Prva dva – ispravan poredak – oklada da će dva odabrana konja završiti utrku u prva dva mjesta uz točan redoslijed 
 • Prva dva – svaki poredak - oklada da će dva odabrana konja završit utrku u prva dva mjesta, redoslijed nije bitan 
 • Prva tri – ispravan poredak -  oklada da će tri odabrana konja završiti utrku na prva tri mjesta uz točan redoslijed 
 • Prva tri – svaki poredak – oklada da će tri odabrana konja završiti utrku u prva tri mjesta, redoslijed nije bitan 

 

Virtualne utrke pasa :

 • Pobjednik  – oklada da će odabrani pas osvojiti utrku 
 • Među dva  – oklada da će odabrani pas utrku završiti u prva dva mjesta 
 • Među tri  – oklada da će odabrani pas utrku završiti u prva tri mjesta 
 • Prva dva – ispravan poredak – oklada da će dva odabrana psa završiti utrku u prva dva mjesta, uz točan redoslijed 
 • Prva dva – svaki poredak  - oklada da će dva odabrana psa završit utrku u prva dva mjesta, redoslijed nije bitan 
 • Prva tri – ispravan poredak -  oklada da će tri odabrana psa završiti utrku na prva tri mjesta uz točan redoslijed 
 • Prva tri – svaki poredak – oklada da će tri odabrana psa  završiti utrku u prva tri mjesta, redoslijed nije bitan 

  
Priređivač pridržava pravo naknadno ukloniti pojedinu od navedenih vrsta oklada, odnosno dodati novu vrstu oklade. 
Igrač može izvršiti uplatu oklade sve do početka odigravanja pojedinog virtualnog događaja, osim u slučaju kada Priređivač odredi neki drugi termin o čemu će igrači biti pravovremeno obaviješteni. 
Sve oklade zaprimljene nakon početka virtualnog događaja su ništavne. 
Rezultat virtualnog događaja (npr.  konačni poredak  utrke i dr.) jest onaj koji je kao takav utvrđen od strane računalnog programa te se smatra službenim rezultatom, a objavljuje se u pravilu po završetku događaja, te se kao takav pohranjuje u centralnom sustavu priređivača. 
Maksimalni dobitak po potvrdi kod klađenja na virtualne događaje iznosi 13.272,28 € (100.000,00 kn) te je limitiran od strane računalnog programa. 
Za sve situacije kod klađenja na virtualne događaje koje nisu predviđene ovom točkom (čl.12. D) primjenjuju se  opće odredbe ovih Pravila.

 

 

E) FANTASY KLAĐENJE

Fantasy klađenje je klađenje na pojedinačni učinak igrača u sportskim događajima (golovi, koševi, asistencije i sl.) u kojima se igrač natječe protiv drugih sudionika, pri čemu je iznos uloga s kojim igrač sudjeluje u igri unaprijed određen od priređivača, a iznos dobitka je unaprijed poznat i ovisi o rezultatima koje sudionici ostvare.

Učinak igrača u sportskim događajima (golovi, koševi, asistencije i sl.) obračunava se sukladno definiciji pojedinog Fantasy natjecanja, a za rezultat se priznaje relevantan službeni izvor (Sportradar, Opta...) koji je naveden kao izvor rezultata za pojedino Fantasy natjecanje.

 

 

III. PODRUČJE NA KOJEM SE PRIREĐUJE KLAĐENJE

 

Članak 13.

Klađenje se priređuje na teritoriju RH, osim u slobodnim zonama. 

 

 

IV. UVJETI I VRIJEME POD KOJIMA SUDIONIK U KLAĐENJU MOŽE ODUSTATI OD IZVRŠENE UPLATE

 

Članak 14.

Igrač može odustati od izvršene uplate (poništiti) najkasnije u roku od 5 minuta od trenutka zaprimanja uplate na uplatnom mjestu ili putem samoposlužnog terminala (datuma i vremena zapisanog na potvrdi o uplati), pod uvjetom da događaj nije u međuvremenu započeo. 
Iznimno kod klađenja uživo i klađenja na virtualne događaje oklada je zaključena ispisom potvrde i igrač je ne može mijenjati ili otkazati tj.stornirati. 
Obavijest igračima o uvjetima i vremenu u kojem mogu odustati od izvršene uplate mora biti istaknuta na vidnom mjestu na svim uplatnim mjestima priređivača. 
   

 

V. MINIMALNA VISINA UPLATE PO JEDNOM UPLAĆENOM LISTIĆU (POTVRDI O UPLATI)

 

Članak 15.

Minimalna uplata po potvrdi o uplati iznosi 0,13 € (1,00 kuna). Promjena i ograničenje iznosa uplate je u nadležnosti Priređivača.        
Kod svake uplate Priređivač može obračunati manipulativni trošak. Promjena visine ili ukidanje naplate manipulativnog troška je u nadležnosti Priređivača. 

 

 

VI. NAJVEĆI MOGUĆI IZNOS DOBITKA PO JEDNOM UPLAĆENOM LISTIĆU (POTVRDI O UPLATI), ODNOS UPLATA - DOBITAK TIJEKOM IGRE I NAČIN IZVJEŠTAVANJA O ISTOM

 

Članak 16.

Najveći mogući dobitak po listiću (potvrdi o uplati) ne može biti veći od 201.357,40 € (1.500.000,00 kuna). 
Promjena i ograničenje najvećeg mogućeg iznosa dobitka je u nadležnosti priređivača. 
Za Loto klađenje primjenjuju se odredbe čl. 12. B., a za klađenje na virtualne događaje odredbe čl.12 D. 

 

 

VII. POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA ILI ODGODE DOGAĐAJA KOJI JE PREDMET PONUDE KLAĐENJA

 

Članak 17.

U slučaju otkazivanja ili odgode događaja koji je predmet ponude klađenja primjenjuju se odrednice članka 12. ovih Pravila. 

 

 

VIII. OPIS POTVRDE O UPLATI

 

Članak 18.

Potvrda o uplati oklade (listić), zapisuje se na magnetskom mediju priređivača i ispisuje se na listiću priređivača te sadrži najmanje sljedeće podatke:
- naziv i adresu priređivača, OIB priređivača i adresu poslovnice ili samoposlužnog terminala,

- serijski broj listića,
- datum i vrijeme zaključenja oklade,
- broj, naziv i tipove s pripadajućim koeficijentima,
- naziv lota i zemlje u kojoj se priređuje, vrstu lota, dan, datum i vrijeme izvlačenja te ispis odigranih brojeva kod klađenja na izvlačenje loto brojeva,
- redni broj utrke, redne brojeve sudionika, s pripadajućim koeficijentima te predviđeno vrijeme starta utrke,
- konačni koeficijent (osim kod sistemske oklade),
- ulog, postotak i iznos manipulativnog troška, uplatu,
- eventualni dobitak.

Potvrde o uplati mogu sadržavati i druge informacije. 
Potvrda o uplati je isključivi dokaz sudjelovanja u klađenju prilikom uplate na uplatnom mjestu ili putem samoposlužnih terminala te mora sadržavati sve navedene podatke. 
Potvrde o uplati koje nemaju podatke iz prethodnog stavka su nevažeće. 
Ako postoje neslaganja između potvrde i zapisa u centralnom sustavu priređivača, u obzir se uzima zapis u centralnom sustavu priređivača. 

 

 

IX.  NAČIN OBJAVLJIVANJA IZNOSA DOBITAKA I REZULTATA KLAĐENJA (OKLADA)

 

Članak 19.

Izvješće o rezultatima (ishodima) klađenja pojedinog dana (službeni rezultati) priređivač će objaviti javno, u pravilu idućeg dana, na oglasnim pločama uplatnih mjesta te na svojim Internet stranicama. 
Izvješće iz prvog stavka obvezno sadrži: šifru događaja, naziv događaja, tip događaja. 
Izvješće o rezultatima Loto klađenja obvezno sadrži šifru događaja (izvlačenja), naziv događaja (izvlačenja), izvučene brojeve, kolo za Loto klađenje. 

 

 

X. NAČIN I ROK ISPLATE NOVČANIH DOBITAKA 

 

Članak 20.

Igrač ima pravo na isplatu dobitka ukoliko je točno prognozirao ishode događaja (izvlačenja) na potvrdi o uplati (listiću), u svemu sukladno članku 11. i  12. ovih Pravila. 
Za okladu koja je ništavna (nevažeća), obračunava se koeficijent 1,00. 
U slučaju da su oklade na listiću (potvrdi o uplati) za sve događaje ništavne, igrač ima pravo na povrat ukupne uplate (ulog+manipulativni trošak). 

 

Članak 21.

Dobici se u pravilu isplaćuju nakon objavljivanja službenih rezultata, a najkasnije u roku 60 dana od objave. Nakon isteka ovoga roka prestaje pravo na dobitak.

 

Članak 22.

Igrač ostvaruje pravo na isplatu dobitaka tako da preda dobitni listić u poslovnici gdje se zaključila oklada. Moguća je isplata dobitka i u drugim poslovnicama.

 

Članak 23.

Pri isplati dobitka igrač je dužan priređivaču predati ispravnu (neoštećenu) potvrdu o uplati, koja u potpunosti sadrži sve elemente navedene u čl. 18. ovih Pravila.
Sklapanjem ugovora s priređivačem sukladno čl. 4. ovih Pravila te posljedično prihvatom ovih Pravila igrač daje privolu priređivaču da ga identificira (predajom na uvid važeće osobne iskaznice)  prilikom isplate dobitka na prodajnom mjestu. 
Dobitna potvrda o uplati je ona čija se dobitnost utvrdi provjerom putem online sustava. 
Priređivač ne odgovara za bilo koji gubitak ili štetu nastalu igraču do koje je došlo kao posljedica kvara sustava, komunikacije ili opreme koji je izvan nadzora priređivača (viša sila). 
U slučaju sumnje na postojanje bilo kakvih oblika kaznenih djela vezano uz uplaćene potvrde i/ili događaje koji su predmet klađenja, priređivač pridržava pravo ne izvršiti isplatu dobitka do okončanja postupka pred nadležnim tijelima Republike Hrvatske. 

 

Članak 24.

Na dobitke ostvarene u igri klađenja dobitnik plaća porez sukladno važećim zakonskim odredbama 

 

Članak 25.

Pravo na isplatu dobitka zastarijeva u roku od 60 dana od dana objave izvješća o rezultatima klađenja, odnosno događaja na dobitnoj potvrdi. 

 

Članak 26.

Za obveze prema igračima priređivač odgovara svim svojim sredstvima ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim Pravilima. 

 

Članak 27.

Igrači koji smatraju da su ostvarili neki od dobitaka, a priređivač ih nije utvrdio, imaju pravo podnijeti prigovor najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za isplatu dobitaka iz čl. 25. ovih Pravila. 
Prigovor se dostavlja priređivaču preporučenom pošiljkom, e-mailom na adresu ili neposrednom predajom u radnom vremenu priređivača. 
Pravovremeno podnijeti prigovor je onaj koji je primljen kod priređivača u roku iz stavka 1. ovog članka. 
Prigovori primljeni nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka smatraju se nepravovremenim i odbacuju se. 

 

Članak 28.

Priređivač razmatra pravovremeno primljene prigovore te nakon provedenog postupka i utvrđenog činjeničnog stanja, o istome odlukom obavještava igrača. 

 

 

XI. NAČIN UPOZNAVANJA IGRAČA S OVIM PRAVILIMA

 

Članak 29.

Ova Pravila bit će objavljena na internetskim stranicama priređivača, po dobivenom rješenju Ministarstva financija RH kojima se ista odobravaju. 

 

Članak 30.

Ova Pravila nalaze se na prodajnim mjestima priređivača. 
Osobama zainteresiranim za sudjelovanje u klađenjima priređivač je dužan omogućiti upoznavanje s ovim Pravilima, odnosno dati ih na uvid. 

 

 

XII. UVJETI POD KOJIMA PRIREĐIVAČ MOŽE ODREĐENIM OSOBAMA PRIVREMENO ILI STALNO ZABRANITI ILI OGRANIČITI SUDJELOVANJE U KLAĐENJU

 

Članak 31.

Priređivač zadržava pravo da u određenom trenutku može potpuno ili djelomično odbiti klađenje, a naročito u slučajevima: 
- eventualne pogreška priređivača (pogreška na kladioničkoj listi, krivo upisani događaji ili koeficijenti, povučen događaj iz ponude ili slično),
- kada postoji opravdana sumnja u namještanje ishoda sportskih događaja ili ukoliko postoji sumnja da igrač, grupa njih ili treća osoba raspolaže informacijama koje ishod sportskog događaja čine izvjesnim,
- kada igrač na bilo koji način ometa tijek klađenja,
- kada je igrač pod utjecajem alkohola, odnosno opijata,
- kada je iz bilo kojeg razloga ugrožen interes priređivača.
U tim i sličnim slučajevima priređivač ima pravo zaustaviti zaprimanje klađenja svih vrsta, odnosno može na razne načine ograničiti klađenje. 

 

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 32.

Priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom mediju u skladu s poreznim propisima. 
Dobitne i poništene potvrde priređivač mora sigurnosno arhivirati i čuvati do roka određenoga za čuvanje uplate za klađenje. 
Izuzetno, u slučaju kada je pokrenut sudski spor radi ostvarivanja prava iz sudjelovanja u klađenju, priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom mediju do pravomoćnog okončanja sudskog  postupka. 

 

Članak 33.

Za rješavanje sporova koji proizađu iz sudjelovanja u klađenju, mjesno i stvarno je nadležan Općinski sud u Zagrebu. 

 

Članak 34.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se po dobivanju rješenja Ministarstva financija RH kojim se ista odobravaju. 
 

Super Igra d.o.o.
direktor
Mirko Kolak 

 

Na ova pravila suglasnost je dalo Ministarstvo financija:

Klasa: UP/l-461-01/19-01/88
Urudžbeni broj: 513-07-21-01-19-3
od 23. prosinca, 2019.

 


Live podrška
Chat currently unavailable.