OPĆA PRAVILA


Arena Casino - Engleska zastava
Arena Casino - Njemačka zastava
Arena Casino - Hrvatska zastava

Temeljem odredbi Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja (NN 78/10) SUPER IGRA d.o.o. iz Zagreba, Hlebinska 3, OIB: 91725363853, zastupano po Mirku Kolaku donijela je dana: 04.11.2017. god.

 

OPĆA PRAVILA
SUDJELOVANJA U IGRAMA NA SREĆU NA AUTOMATIMA I STOLOVIMA U CASINU PUTEM INTERAKTIVNIH PRODAJNIH KANALA ON-LINE IGRANJA

 

UVOD

 

Članak 1.

Ova Opća pravila sudjelovanja u igrama na sreću na automatima i stolovima u casinu Super Igre d.o.o. putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja (u daljnjem tekstu: Pravila) sastavljena su temeljem Zakona o igrama na sreću i Pravilnika o priređivanju igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja i zajedno s njima čine pravnu osnovu za priređivanje i sudjelovanje u igrama na automatima i stolovima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, interneta.

 

Članak 2.

Za priređivanje igara na sreću putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, Priređivač koristi početnu internetsku stranicu www.arenacasino.hr na kojoj su navedeni: naziv tvrtke i sjedište društava, urudžbeni broj i klasa odobrenja dobivenog od Ministarstva financija popis igara za koje je dobio odobrenje od Ministarstva financija, pravila igara i igranja, obavijest o zabrani sudjelovanja osoba mlađih od 18 godina, upozorenje o tome da igre na sreću mogu uzrokovati ovisnost kao i upute vezano na stručnu pomoć u vezi s prevencijom ovisnosti o igrama na sreću te izjava o mjerama zaštite osobnih podataka igrača.

 

Članak 3

Ovim Pravilima utvrđuje se i definira međusobni ugovorni odnos o sudjelovanju i igranju na automatima i stolovima u casinu putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja ,interneta, između Super Igre d.o.o. kao priređivača (u daljnjem tekstu: Priređivač) i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: Igrač) kao sudionika u igrama na automatima i na stolovima u casinu putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, interneta (u daljnjem tekstu: Casino Igre)

 

Članak 4.

Ugovorni odnos između Priređivača i Igrača smatra se obostrano prihvaćenim kada Igrač uspješno zaključi registraciju a činom pristupa svom virtualnom računu (I-konto) podrazumijeva se da je registrirani Igrač razumio i prihvatio ova Pravila.

U slučaju da igrač nije suglasan i ne prihvaća ova Pravila dužan je prekinuti svoj postupak registracije ili ako se već registrirao a tek naknadno pročitao ova Pravila i nije suglasan s njima niti ih prihvaća dužan je zatražiti zatvaranje svog virtualnog računa (I-konto).

 

DEFINICIJA POJMOVA

 

Članak 5.

U ovim Pravilima korišteni su pojmovi i njihova pojašnjenja kako je to navedeno u članku 2. Pravilnika o priređivanju igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja:

 1. priređivanje igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja smatra se priređivanje igara u kojem igrači za obavljanje traženih radnji koriste ili mogu koristiti sredstva elektroničke komunikacije (internet). Igrač može odigrati igru samostalno, kroz interakciju sa sustavom, bez neposrednog predstavnika priređivača,
 2. igre na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja jesu igre koje igrači igraju kroz interakciju sa sustavom, a predstavljaju simulaciju igara koje igrači igraju protiv casina ili jedan protiv drugoga na stolovima za igru s kuglicama, kartama ili kockicama u skladu s međunarodnim pravilima. Ako igra simulira igru na sreću na automatima, ponašanje simulacije mora biti istovjetno očekivanom ponašanju fizičkog automata za igre na sreću,
 3. sustav priređivanja jest računalni sustav ili sustav računala pomoću kojih se igra priređuje putem interaktivnih prodajnih kanala, a uključuje operativne sustave i aplikacijsku programsku podršku, sve programe, datoteke ili neke druge sadržaje koje igrač preuzima na internetskoj adresi, kojima pristupa ili ih koristi na toj internetskoj stranici. Sustav priređivanja ne može se mijenjati bez prethodnog odobrenja Ministarstva financija,
 4. registracija igrača podrazumijeva preuzimanje i pohranu podataka o igraču, na temelju ugovora sklopljenog u casinu ili putem internetske stranice priređivača,
 5. identifikacija igrača jest proces kojim se provjerava ispravnost podataka igrača i utvrđuje da je igrač punoljetna fizička osoba, a obavlja se provjerom podataka putem elektroničkih usluga Porezne uprave ili sustava elektroničkog plaćanja provjerom nositelja debitne ili kreditne kartice,
 6. elektronička potvrda o uplati jest elektronički zapis potvrde o uplati igre označen identifikacijskim brojem igrača koji se nalazi na računu igrača u centralnom sustavu priređivača. Priređivač mora omogućiti ispis ovoga zapisa,
 7. virtualni račun igrača (I-konto) jest račun, dodijeljen od priređivača, na koji igrač polaže novčana sredstva koja mu služe za plaćanje uloga za sudjelovanje u igrama na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja,
 8. sustav programske podrške jest sustav sastavljen od elektroničkih, električnih ili mehaničkih uređaja i sklopovlja (hardvera) te računalne programske podrške (softvera), odnosno bilo koji drugi uređaj ili predmet koji se koristi ili se može koristiti prilikom igranja igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, a nalazi se na području Republike Hrvatske,
 9. elektronička sredstva jesu elektronički prijenosi podataka vezani uz igranje casino igara putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, a koje je odobrilo Ministarstvo financija,
 10. sustav nadzora jest skup procedura kojima je svrha praćenje i nadzor procesa igranja – od registracije i identifikacije igrača, uplate i isplate, do odjave igrača iz sustava igranja putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, kao i utvrđivanje možebitnih nepravilnosti odnosno postupaka koji nisu u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom,
 11. casino soba jest prostorija u kojoj se neposredno odvija živa igra u kojoj sudjeluje igrač putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja,
 12. bon za aktivaciju jest potvrda kupljena kod priređivača, s naznačenim iznosom vrijednosti sredstava koji će nakon unosa aktivacijskog koda na internetskim stranicama priređivača biti doznačen na virtualni račun igrača koji je kod aktivirao.

 

REGISTRACIJA IGRAČA

 

Članak 6.

Zabranjeno je sudjelovanje u Casino Igrama osobama mlađim od 18 godina. Registrirati se mogu samo osobe starije od 18 godina koje imaju važeću e-mail adresu i OIB (Identifikacijski broj)

 

Članak 7.

Registracija Igrača obavlja se putem internetske stranice Priređivača i predstavlja proces preuzimanja i pohrane podataka o Igraču u računalni sustav Priređivača.

Za pravovaljanu i uspješno popunjenu registraciju potrebno je popuniti točno sva obavezna polja koja se mogu razlikovati ovisno da li se registracija vrši putem internet stranice ili putem mobitela. Korisnički profil podataka o Igraču obuhvaća sljedeće grupe podataka:

Osobni podaci: ime i prezime, adresu prebivališta, OIB ( identifikacijski broj), datum rođenja.

Podaci za kontakt: e-mail adresu, željeno korisničko ime , željenu zaporku (lozinka), broj mobitela.

Financijski podaci: naziv banke, broj tekućeg računa (transakcijski račun) za isplatu dobitaka. Ove podatke Igrač je dužan popuniti prije podnesenog zahtjeva za isplatu dobitka s njegovog virtualnog računa (I-konto).

U slučaju da igrač zaboravi svoju lozinku može zatražiti pomoć od Priređivača tako da pošalje svoj zahtjev na e-maila [email protected]

Igrač je dužan izvijestiti Priređivača bez odgađanja o svim izmjenama podataka koji su navedeni u ovom članku.

Podaci navedeni u ovome članku ovog Pravilnika poslovna su tajna i Priređivač ih ne smije ustupati ili davati na uvid drugim neovlaštenim osobama osim ako posebnim zakonom to nije drugačije određeno.

 

Članak 8.

Prilikom registracije Priređivač vrši identifikaciju igrača putem elektroničkih usluga Porezne uprave što obuhvaća proces provjere točnosti podataka o igraču i utvrđivanje njegove punoljetnosti. Punoljetnost i provjera točnosti podataka Igrača može se utvrditi i putem sustava elektroničkog plaćanja provjerom nositelja debitne ili kreditne kartice. Igrač se može također identificirati uvidom u podatke s dostavljenog pravovaljanog osobnog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica)

Proces registracije može se nastaviti tek nakon što je Priređivač uspješno završio provjeru točnosti podataka o Igraču i utvrdio njegovu punoljetnost.

Činom završetka uspješne registracije smatra se da je Igrač prihvatio ova Pravila.

Nakon uspješno završene registracije Priređivač dodjeljuje igraču u sustavu priređivanja jedinstveni identifikacijski broj igrača.

 

UPRAVLJANJE, UPLATA I ISPLATA SA VIRTUALNOG RAČUNA (I-KONTO)

 

Članak 9.

Igrač može otvoriti i upravljati samo jednim virtualnim računom (I-konto) kojem pristupa unošenjem svog korisničkog imena i odgovarajuće zaporke (lozinka).

Navedene osobne podatke Igrač je dužan čuvati s posebnom pažnjom i potpuno je odgovoran za eventualno svu nastalu materijalnu i nematerijalnu štetu koja je proizašla iz nemarnog čuvanja ili bilo kakvog drugog oblika nepažnje radi kojega je neovlaštena osoba ili više njih došlo do podataka o korisničkom imenu, zaporki (lozinki) ili bilo kojem drugom osobnom podatku radi kojega je zlouporabom nastupila materijalna ili nematerijalna šteta za Igrača.

 

Članak 10.

Igrač može uplatiti novčana sredstva za igranje u internet casinu Priređivača na jedan od sljedećih načina: standardnom bankovnom uplatnicom (općom ili internetskom uplatnicom), debitnom i kreditnom karticom, kupnjom bona za aktivaciju te ostalim sredstvima elektroničkog plaćanja. Činom višestruke potvrde uplate Igrač potvrđuje željenu transakciju. Jednom izvršena transakcija uplate ne može se poništiti.

Prilikom uplate Igrača putem bilo koje kartice Priređivač vrši postupak autorizacije kartice uvažavajući važeće propise u Republici Hrvatskoj koji u komunikaciji s bankom zahtijevaju primjenu i poštivanja odgovarajućih sigurnosnih standarda i protokola. Priređivač u ovom postupku evidentira samo izvršene i neizvršene transakcije s tipom kartice i iznosom uplate.

Prilikom uplate Priređivač ne naplaćuje Igraču naknadu. U slučajevima ako je uplata izvršena putem drugih sustava elektroničkog plaćanja Priređivač zadržava pravo da može naplatiti naknadu za izvršenu transakciju.

Nakon uplate Igrač raspolaže novčanim sredstvima nakon što ih Priređivač evidentira u sustavu priređivanja na Igračevom virtualnom računu (I-konto).

Igraču je omogućen uvid u sve obavljene financijske transakcije, uplate na virtualni račun (I-konto) i isplate s virtualnog računa (I-konto) uz vremensku evidenciju izvršenja i eventualna ograničenja, kao i kreiranje naloga za uplatu i isplatu. Igraču je omogućeno u sustavu Priređivača ispis elektroničke potvrde o uplati u igru na kojoj se nalazi i njegovi pripadajući identifikacijski broj koji je evidentiran na računu Igrača u centralnom sustavu Priređivača.

Sredstva koja igrač uplaćuje na svoj virtualni račun služe isključivo za sudjelovanje u Casino igrama i u tu svrhu Priređivač može uvjetovati isplatu s Igračevog računa i odobriti je tek nakon što je Igrač ispunio određene uvijete koje je postavio Priređivač a sve u cilju zadovoljavanja uvjeta da je uplata izvršena isključivo za sudjelovanje u Casino igrama.

U slučajevima da Igrač uplaćuje novčana sredstva bez namjere sudjelovanja u Casino igrama Priređivač će ograničiti raspolaganje sa sredstvima na igračevom virtualnom računu (I-konto) ili će ga zatvoriti i ovlašten je prijaviti sporno postupanje nadležnim tijelima.

 

Članak 11.

Uplata za sudjelovanje u igri i igranje ponuđenih igara u Internet casinu obavlja se na internet stranici Priređivača u interakciji Igrača sa sustavom priređivanja Priređivača. Igrač može sudjelovati u ponuđenim Igrama u internet casinu jedino ako ima na svom virtualnom računu (I-konto) iznos veći od najniže uplate za igru koju želi igrati.

Svaka uplata u igru evidentirana je kao financijska transakcija umanjenja virtualnog računa Igrača u visini svakog pojedinog iznosa uplaćenog u igru. Svoje sudjelovanje u igri Igrač potvrđuje činom višestruke potvrde uplate. Jednom izvršena transakcija uplate igre ne može se poništiti.

Igrač može imati na svom virtualnom računu novčana sredstva koja mu je sustav Priređivača evidentirao nakon njegove uplate, bonuse koje mu je dodijelio sustav Priređivača pod određenim uvjetima ili ih je sam ostvario ispunjavanjem određenih uvjeta koje je postavio Priređivač te sredstva koja je ostvario kao dobitak u igri. U toj situaciji sustav priređivača koristi prvo bonuse, zatim uplaćena sredstva i sredstva od dobitaka.

Svaki dobitak igrača u igri evidentiran je kao financijska transakcija isplate na virtualni račun Igrača u visini iznosa svakog pojedinog dobitka ostvarenog u igri.

 

Članak 12.

Dobitak koji Igrač ostvari u Casino igrama sustav priređivača automatski pripisuje na Igračev virtualni račun (I-konto). Sa svog virtualnog računa (I-konto) Igrač može isplatiti samo sredstva raspoloživa za isplatu tj. sredstva od dobitaka u igri i sredstva koja je Igrač uplatio a nije još iskoristio. Preostala neiskorištena sredstva na virtualnom računu (I-konto) Igrača mogu postati sredstva raspoloživa za isplatu jedino ako su ispunjeni uvjeti koje je Priređivač postavio.

Isplata se vrši na zahtjev Igrača koji on sam kreira na svom profilu, a može se izvršiti na transakcijski račun Igrača (tekući račun), na blagajni casina i putem sustava elektroničkog plaćanja. Igrač može zatražiti isplatu putem drugih sustava elektronskog plaćanja u ograničenom iznosu, a Priređivač može za navedenu transakciju naplatiti proviziju.

Minimalni iznos isplate na transakcijski račun Igrača je 50,00 kn.

Priređivač zadržava pravo odgoditi ili poništiti financijsku transakciju isplate dobitka na virtualni račun Igrača (I-konto) ako se dodatnom provjerom regularnosti utvrdi da je dobitak ostvaren pogreškom ili radi tehničke pogreške za koju Priređivač nije odgovoran uz povrat krivo doznačenih (evidentiranih) sredstava. Priređivač nije odgovoran za nastalu štetu ili trošak koji Igrač pretrpi radi greške davatelja internetskih usluga ili operatera telekomunikacijskih usluga koje koristi. Priređivač Casino igara nije odgovoran niti za eventualnu štetu nastalu korištenjem računalne opreme koju je osobno odabrao i koristi Igrač, njegovog odabira telekomunikacijske usluge kao i usluge za pristup interaktivnim prodajnim kanalima on-line igranja koje koristi za pristup.

Na zahtjev Priređivača, Igrač je dužan dostaviti na uvid dodatne dokumente s kojima dokazuje vjerodostojnosti svojih podataka i naročito pravo i ovlaštenje za korištenje transakcijskog računa (tekućeg računa) prilikom isplate.

U slučaju da je Igrač neaktivan više od godinu dana i s njegovog virtualnog računa nije zabilježena niti jedna transakcija uplate, Priređivač će izvršiti povrat novčanih sredstava na transakcijski račun Igrača.

Novčana sredstva Igrača Priređivač drži na posebnom računu koji je otvorio samo za potrebe igranja na sreću u casinu putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja i odvojena su od njegovih ostalih vlastitih sredstava i koriste se samo u navedenu svrhu.

 

UVJETI SUDJELOVANJA I PRAVILA IGRANJA U IGRI NA AUTOMATIMA U CASINU PUTEM INTERAKTIVNIH PRODAJNIH KANALA ON-LINE IGRANJA

 

Članak 13.

U igrama koje simuliraju igru na automatima u internet casinu Priređivača mogu sudjelovati samo osobe strije od 18 godina.

Sve igre na automatima u casinu Priređivača putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja su certificirane od strane ovlaštenog laboratorija koji ima odobrenje od Ministarstva financija RH. Kod tih igara koje simuliraju igru na sreću na automatima, ponašanje njihove simulacije istovjetno je očekivanom ponašanju fizičkog automata za igre na sreću.

Na početnoj internet stranici internet casina Priređivača, Igraču su dostupna ova Pravila koja općenito utvrđuju sve uvjete sudjelovanja i igranja na automatima putem interaktivnih prodajnih kanala (on-line) igranja i sačinjeni su u skladu sa svim zakonskim i pod zakonskim aktima i propisima koji uređuj ovu djelatnost.

U okviru grafičkog prikaza automata, dostupna su pravila i upute igranja koja opisuju kako se igra pojedina vrsta igre na automatu, pojašnjava se uloga i značenje pojedinih simbola u igri, te se pružaju i različite druge informacije koje služe Igraču za što bolje razumijevanje i sudjelovanje u igri. Na svakom automatu Igračima je dostupna i shema dobitaka.

Igračima su na automatu ponuđene opcije stvarnog odigravanja za novac i probne igre koja služi igračima za pobliže upoznavanje i demonstraciju igre. Dobitke ostvarene u probnoj igri Igrač ne osvaja i oni se ne pripisuju na njegov virtualni račun (I-konto). Prilikom odabira stvarne opcije igranja za novac Igraču je omogućeno da samostalno odabere ulog (cijenu) za sudjelovanje u igri u rasponu od najnižeg do najvišeg ponuđenog uloga (cijene) za sudjelovanje u pojedinoj igri u skladu s utvrđenom denominacijom za svaku pojedinu igru. Priređivač zadržava pravo određivanja najvišeg i najnižeg uloga (cijene) za sudjelovanje u svakoj pojedinoj igri.

Igrač je ostvario dobitak u igri kada ostvari neku od kombinacija utvrđenih prema shemi dobitnih kombinacija koje su dostupne Igraču na automatu. Rezultat igre na automatu prikazan je na automatu kao grafički prikaz dobitne kombinacije simbola koja je u skladu s dobitnom shemom. Ostvareni dobitak automatski se pripisuje na Igračev virtualni račun (I-konto).

Priređivač zadržava pravo samostalno rangirati i dodijeliti Igraču VIP status (nivo) u različitim rangovima ovisno o učestalosti i visini njegovih uloga (depozita), kao i ovisno o drugim uvjetima koje samostalno određuje Priređivač. Jednom dodijeljeni status Priređivač samostalno može povećavati i smanjivati u skladu sa navedenim kriterijima.

 

UVJETI SUDJELOVANJA I PRAVILA IGRANJA U IGRI NA STOLOVIMA U CASINU PUTEM INTERAKTIVNIH PRODAJNIH KANALA ON-LINE IGRANJA

 

Članak 14.

U igrama koje simuliraju igru na stolovima u internet casinu Priređivača mogu sudjelovati samo osobe strije od 18 godina.

Sve igre koje simuliraju igru na stolovima u casinu Priređivača putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja su certificirane od strane ovlaštenog laboratorija koji ima odobrenje od Ministarstva financija RH. Kod tih igara koje simuliraju igru na sreću na stolovima igrači igraju protiv casina ili jedan protiv drugoga na stolovima za igru s kartama, kuglicama, kockicama i sl., u skladu s međunarodnim pravilima.

Na početnoj internet stranici casina Priređivača, Igraču su dostupna ova Pravila koja općenito utvrđuju sve uvjete sudjelovanja i igranja na igrama koje simuliraju igru na stolovima putem interaktivnih prodajnih kanala (on-line) igranja. Pravila su sačinjena u skladu s međunarodnim pravilima i usklađena su sa svim zakonskim i pod zakonskim aktima i propisima koji uređuj ovu djelatnost.

U okviru grafičkog prikaza igre na stolovima, Igračima su dostupna pravila i upute koje opisuju kako se igra pojedina vrsta igre na pojedinom stolu uz prikaz sheme dobitaka.

Na igrama koje simuliraju igru na stolovima ponuđene su opcije stvarnog odigravanja za novac i probne igre koja služi igračima za pobliže upoznavanje i demonstraciju igre. Dobitke ostvarene u probnoj igri Igrač ne osvaja i oni se ne pripisuju na njegov virtualni račun (I-konto). Prilikom odabira stvarne opcije igranja za novac Igraču je omogućeno da samostalno odabere ulog (cijenu) za sudjelovanje u igri u rasponu od najnižeg do najvišeg ponuđenog uloga (cijene) za sudjelovanje u pojedinoj igri. Priređivač zadržava pravo određivanja najvišeg i najnižeg uloga (cijene) za sudjelovanje u svakoj pojedinoj igri koja simulira igru na stolovima. Ovisno o vrsti igre koja simulira igru na stolovima, sudjelovanje u igri Igrač ostvaruje polaganjem žetona na kojima je napisana njihova vrijednost u skladu s utvrđenom cijenom za tu igru. U istom smislu, ostvareni dobitci u igri u žetonima, pretvaraju se po istom kriteriju u stvarni novac.

Rezultat igre prikazan je na svakoj pojedinoj igri na stolu kao grafički prikaz u skladu s dobitnom shemom. Ostvareni dobitak automatski se pripisuje na Igračev virtualni račun (I-konto).

Priređivač zadržava pravo samostalno rangirati i dodijeliti Igraču VIP status (nivo) u različitim rangovima ovisno o učestalosti i visini njegovih uloga (depozita), kao i ovisno o drugim uvjetima koje samostalno određuje Priređivač. Jednom dodijeljeni status Priređivač samostalno može povećavati i smanjivati u skladu s navedenim kriterijima.

 

ZATVARANJE VIRTUALNOG RAČUNA (I-konto)

 

Članak 15.

Zatvaranje virtualnog računa (I-konto) podrazumijeva isključenje Igrača iz sustava priređivanja Priređivača.

Igrač može u svakom trenutku, bez navođenja razloga, podnijeti zahtjev za zatvaranje njegovog virtualnog računa (I-konto) na određeni period. Zahtjev se može podnijeti pisanim putem na adresu Priređivača ili putem e-maila: [email protected]. Priređivač se obvezuje odmah po primitku obavijesti postupiti po zahtjevu igrača. Sukladno zakonskim obvezama Igrač je dužan potvrditi svoj zahtjev u roku od naredna tri dana. Na stranicama internet casina omogućeno je da Igrač samostalno uredi postavke i odredi najviši iznos koji može uplatiti unutar određenog vremenskog razdoblja, odnosno može odrediti najviši iznos gubitka koji može pretrpiti u određenom periodu.

Jednom zatvoreni virtualni račun, Igrač može pisanim putem ili putem e-mail zatražiti od Priređivača da se ponovo otvori.

Priređivač zadržava pravo zatvoriti virtualni račun (I-konto) Igrača u slučaju ako se Igrač ne pridržava odredbi navedenih u ovom Pravilniku ili pravilima pojedinih igara kao i odredbi zakonskih i pod zakonskih propisa koji uređuju ovu djelatnost ili su u vezi s njom.

 

TEHNIČKA NEISPRAVNOST I ODGOVORNOST

 

Članak 16.

U slučaju tehničke neispravnosti sustava priređivanja ili sustava elektroničke podrške poništavaju se sve uplate i isplate koje su u toku. Priređivač zadržava pravo neisplate svih dobitaka ako su oni ostvareni temeljem tehničke pogreške uz povrat uloženih sredstava Igraču. Priređivač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja je nastala ili uzrokovana kao posljedica kvara za koji on nije odgovoran ili je izvan njegovog nadzora kao što su kvarovi komunikacije, sustava i opreme kao niti za štetu uzrokovanu višom silom.

Igrač je isključivo odgovoran za pogreške i eventualnu štetu ili gubitak koji je nastao ili je uzrokovan korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih usluga koje je sam odabrao kao i za štetu uzrokovanu vlastitim odabirom usluge za pristup interaktivnim prodajnim kanalima on-line igranja.

 

BONUSI I PROMOCIJE

 

Članak 17.

U svrhu promocije igre, Priređivač zadržava pravo dodjeljivanja različite vrste bonusa, bodova, besplatnih okretaja ili sličnih beneficija Igračima u skladu s prethodno utvrđenim uvjetima za svaku vrstu promocije. Na internetskoj stranici casina Priređivača navode se uvjeti pod kojima Igrač ostvaruje pravo na ostvarenje pojedine vrste bonusa, bodova, besplatnih okretaja ili sličnih beneficija.

Za obavještavanje Igrača o promotivnim aktivnostima, između ostaloga, Priređivač će koristiti i slanje e-maila i sms poruka Igračima putem njihovog e-maila i mobitela koji su naveli prilikom registracije. Činom uspješno završene registracije podrazumijeva se da je Igrač suglasan da svojevoljno prima promotivne poruke i obavijesti Priređivača putem e-maila i mobitela. Na stranicama internet casina omogućeno je igraču da samostalno uredi prijavu da li želi ili ne želi primati promotivne poruke i promotivne sms-ove na način da to potvrdi ili ne sa kvačicom unutar za to namjenjenog prostora. Priređivač zadržava pravo kontaktirati Igrača putem e-maila u slučajevima kada su poruke važne za njegovo osobno korištenje sustava.

U svrhu povećanja ponude u Internet casinu Priređivač pridržava pravo određivanja i postojanja raznih vrsta Jackpot dobitaka.

 

OGRANIČENJA I ZABRANE

 

Članak 18.

Zabranjeno je sudjelovanje u igrama u internet casinu Priređivača osobama mlađim od 18 godina.

Igrač se obvezuje da će sudjelovati u igri na Internet casinu Priređivača u skladu s ovim Pravilima. Igračima je zabranjeno poduzimati bilo kakve protupravne radnje ili oblik manipulacija kao što su djelovanje u tuđe ime radi stjecanja protupravne dobit ili stjecanje određenih prava, a posebno je zabranjeno uplaćivati u casino novac koji je stečen iz kriminalnih, terorističkih ili drugih protupravnih i nelegalnih aktivnosti. Igraču nije dopušteno koristiti se nelegalnim interaktivnim kanalima koji nisu u skladu s Hrvatskim zakonodavstvom, niti mu je dopušteno obavljati bilo kakav oblik financijskih manipulacija a posebno isplaćivati sredstva na tekuće račune koje nije ovlašten koristiti.

Priređivač će svaku sumnjivu uplatu s posebnom pažnjom nadzirati i ako postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, poduzimat će sve potrebne radnje koje propisuje Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma.

U svakoj komunikaciji Igrača s djelatnicima Priređivača, zabranjeno je koristiti neprimjerene, proste, seksističke ili slične uvredljive riječi koje vrijeđaju dostojanstvo sugovornika ili Priređivača kao pravne osobe. U ovakvim slučajevima Priređivač zadržava pravo isključiti Igrača iz sustava priređivanja, bez odgađanja.

 

SAMOISKLJUČENJE I ODGOVORNO PRIREĐIVANJE

 

Članak 19.

Registrirani Igrač može pisanim putem ili e-mailom dostaviti Priređivaču zahtjev za isključenjem iz igre na određeni period. Priređivač će isključiti Igrača koji je unutar roka od tri dana potvrdio svoj zahtjev za samoisključenjem. Opoziv gore navedenoga, Igrač može također zatražiti od Priređivača u pisanom obliku ili e-mailom.

Na Internet stranicama casina Igraču je omogućeno da samostalno uredi postavke osobnih ograničenja i samoisključenja iz igre za određeno vrjemensko razdoblje koje je ponudio Priređivač.

U skladu sa zakonskim propisima i samostalno definiranim načelima odgovornog priređivanja Priređivač se obvezuje provoditi mjere i standarde zaštite igrača od prekomjernog igranja. Na internetskoj stranici casina Igračima je dostupna informacija gdje se mogu obratiti u slučaju nastanka problema povezanih s prekomjernim igranjem.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I ČUVANJE PODATAKA

 

Članak 20.

Sve prikupljene osobne podatke o Igračima i njihovim računima, Priređivač isključivo koristi u svrhu njihovog sudjelovanja u igrama na sreću u Internet casinu Priređivača i dužan ih je čuvati s posebnom pažnjom kao poslovnu tajnu u skladu s odredbama važećih zakonskih propisa. U tu svrhu Priređivač poduzima trajne mjere zaštite osobnih podataka Igrača od njihove zlouporabe, gubitka ili uništenja kao i neovlaštenih promjena ili pristupa bazi s podacima o Igračima.

Igrač je isključivo odgovoran za čuvanje i tajnost svoje zaporke (lozinke) i sam snosi odgovornost i rizik za eventualnu zlouporabu.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 21.

Ova Pravila Priređivač objavljuje na internetskoj stranici casina. Sve izmjene i dopune ovih Pravila Priređivač će objavljivati na internetskoj stranici casina a smatra se da ih je Igrač prihvatio, ako odmah po objavljivanju, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana ne obavijesti Priređivača da nije suglasan s izmjenama i dopunama. U tu svrhu dužan je odmah zatražiti i zatvaranje svog virtualnog računa (I-konto) i isplatu ukupno raspoloživih sredstava na svoj transakcijski račun.

Smatra se da je Igrač prihvatio izmjene i dopune Pravila činom prijavljivanja u sustav priređivanja Priređivača, nakon što su izmjena Pravila objavljene na internetskoj stranici casina.

U slučaju bilo kakvog spora vezanih uz ova Pravila, koje Igrač i Priređivač ne mogu riješiti mirnim putem i međusobnim suglasjem, nadležan je sud u Zagrebu.

Ova Pravila odobrava Ministarstvo financija RH i stupaju na snagu danom objave na internetskim stranicama casina Priređivača.

 

SUPER IGRA d.o.o.

Direktor

Mirko Kolak

Ova Pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, rješenjem KLASA: UP/I-461-03/17-01/31, URBROJ: 513-07-21-01/17-8.

 


OPĆA PRAVILA

Temeljem odredbi Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja (NN 78/10) SUPER IGRA d.o.o. iz Zagreba, Hlebinska 3, OIB: 91725363853, zastupano po Mirku Kolaku donijela je dana: 04.11.2017. god.

 

OPĆA PRAVILA
SUDJELOVANJA U IGRAMA NA SREĆU NA AUTOMATIMA I STOLOVIMA U CASINU PUTEM INTERAKTIVNIH PRODAJNIH KANALA ON-LINE IGRANJA

 

UVOD

 

Članak 1.

Ova Opća pravila sudjelovanja u igrama na sreću na automatima i stolovima u casinu Super Igre d.o.o. putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja (u daljnjem tekstu: Pravila) sastavljena su temeljem Zakona o igrama na sreću i Pravilnika o priređivanju igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja i zajedno s njima čine pravnu osnovu za priređivanje i sudjelovanje u igrama na automatima i stolovima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, interneta.

 

Članak 2.

Za priređivanje igara na sreću putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, Priređivač koristi početnu internetsku stranicu www.arenacasino.hr na kojoj su navedeni: naziv tvrtke i sjedište društava, urudžbeni broj i klasa odobrenja dobivenog od Ministarstva financija popis igara za koje je dobio odobrenje od Ministarstva financija, pravila igara i igranja, obavijest o zabrani sudjelovanja osoba mlađih od 18 godina, upozorenje o tome da igre na sreću mogu uzrokovati ovisnost kao i upute vezano na stručnu pomoć u vezi s prevencijom ovisnosti o igrama na sreću te izjava o mjerama zaštite osobnih podataka igrača.

 

Članak 3

Ovim Pravilima utvrđuje se i definira međusobni ugovorni odnos o sudjelovanju i igranju na automatima i stolovima u casinu putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja ,interneta, između Super Igre d.o.o. kao priređivača (u daljnjem tekstu: Priređivač) i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: Igrač) kao sudionika u igrama na automatima i na stolovima u casinu putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, interneta (u daljnjem tekstu: Casino Igre)

 

Članak 4.

Ugovorni odnos između Priređivača i Igrača smatra se obostrano prihvaćenim kada Igrač uspješno zaključi registraciju a činom pristupa svom virtualnom računu (I-konto) podrazumijeva se da je registrirani Igrač razumio i prihvatio ova Pravila.

U slučaju da igrač nije suglasan i ne prihvaća ova Pravila dužan je prekinuti svoj postupak registracije ili ako se već registrirao a tek naknadno pročitao ova Pravila i nije suglasan s njima niti ih prihvaća dužan je zatražiti zatvaranje svog virtualnog računa (I-konto).

 

DEFINICIJA POJMOVA

 

Članak 5.

U ovim Pravilima korišteni su pojmovi i njihova pojašnjenja kako je to navedeno u članku 2. Pravilnika o priređivanju igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja:

 1. priređivanje igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja smatra se priređivanje igara u kojem igrači za obavljanje traženih radnji koriste ili mogu koristiti sredstva elektroničke komunikacije (internet). Igrač može odigrati igru samostalno, kroz interakciju sa sustavom, bez neposrednog predstavnika priređivača,
 2. igre na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja jesu igre koje igrači igraju kroz interakciju sa sustavom, a predstavljaju simulaciju igara koje igrači igraju protiv casina ili jedan protiv drugoga na stolovima za igru s kuglicama, kartama ili kockicama u skladu s međunarodnim pravilima. Ako igra simulira igru na sreću na automatima, ponašanje simulacije mora biti istovjetno očekivanom ponašanju fizičkog automata za igre na sreću,
 3. sustav priređivanja jest računalni sustav ili sustav računala pomoću kojih se igra priređuje putem interaktivnih prodajnih kanala, a uključuje operativne sustave i aplikacijsku programsku podršku, sve programe, datoteke ili neke druge sadržaje koje igrač preuzima na internetskoj adresi, kojima pristupa ili ih koristi na toj internetskoj stranici. Sustav priređivanja ne može se mijenjati bez prethodnog odobrenja Ministarstva financija,
 4. registracija igrača podrazumijeva preuzimanje i pohranu podataka o igraču, na temelju ugovora sklopljenog u casinu ili putem internetske stranice priređivača,
 5. identifikacija igrača jest proces kojim se provjerava ispravnost podataka igrača i utvrđuje da je igrač punoljetna fizička osoba, a obavlja se provjerom podataka putem elektroničkih usluga Porezne uprave ili sustava elektroničkog plaćanja provjerom nositelja debitne ili kreditne kartice,
 6. elektronička potvrda o uplati jest elektronički zapis potvrde o uplati igre označen identifikacijskim brojem igrača koji se nalazi na računu igrača u centralnom sustavu priređivača. Priređivač mora omogućiti ispis ovoga zapisa,
 7. virtualni račun igrača (I-konto) jest račun, dodijeljen od priređivača, na koji igrač polaže novčana sredstva koja mu služe za plaćanje uloga za sudjelovanje u igrama na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja,
 8. sustav programske podrške jest sustav sastavljen od elektroničkih, električnih ili mehaničkih uređaja i sklopovlja (hardvera) te računalne programske podrške (softvera), odnosno bilo koji drugi uređaj ili predmet koji se koristi ili se može koristiti prilikom igranja igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, a nalazi se na području Republike Hrvatske,
 9. elektronička sredstva jesu elektronički prijenosi podataka vezani uz igranje casino igara putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, a koje je odobrilo Ministarstvo financija,
 10. sustav nadzora jest skup procedura kojima je svrha praćenje i nadzor procesa igranja – od registracije i identifikacije igrača, uplate i isplate, do odjave igrača iz sustava igranja putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, kao i utvrđivanje možebitnih nepravilnosti odnosno postupaka koji nisu u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom,
 11. casino soba jest prostorija u kojoj se neposredno odvija živa igra u kojoj sudjeluje igrač putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja,
 12. bon za aktivaciju jest potvrda kupljena kod priređivača, s naznačenim iznosom vrijednosti sredstava koji će nakon unosa aktivacijskog koda na internetskim stranicama priređivača biti doznačen na virtualni račun igrača koji je kod aktivirao.

 

REGISTRACIJA IGRAČA

 

Članak 6.

Zabranjeno je sudjelovanje u Casino Igrama osobama mlađim od 18 godina. Registrirati se mogu samo osobe starije od 18 godina koje imaju važeću e-mail adresu i OIB (Identifikacijski broj)

 

Članak 7.

Registracija Igrača obavlja se putem internetske stranice Priređivača i predstavlja proces preuzimanja i pohrane podataka o Igraču u računalni sustav Priređivača.

Za pravovaljanu i uspješno popunjenu registraciju potrebno je popuniti točno sva obavezna polja koja se mogu razlikovati ovisno da li se registracija vrši putem internet stranice ili putem mobitela. Korisnički profil podataka o Igraču obuhvaća sljedeće grupe podataka:

Osobni podaci: ime i prezime, adresu prebivališta, OIB ( identifikacijski broj), datum rođenja.

Podaci za kontakt: e-mail adresu, željeno korisničko ime , željenu zaporku (lozinka), broj mobitela.

Financijski podaci: naziv banke, broj tekućeg računa (transakcijski račun) za isplatu dobitaka. Ove podatke Igrač je dužan popuniti prije podnesenog zahtjeva za isplatu dobitka s njegovog virtualnog računa (I-konto).

U slučaju da igrač zaboravi svoju lozinku može zatražiti pomoć od Priređivača tako da pošalje svoj zahtjev na e-maila [email protected]

Igrač je dužan izvijestiti Priređivača bez odgađanja o svim izmjenama podataka koji su navedeni u ovom članku.

Podaci navedeni u ovome članku ovog Pravilnika poslovna su tajna i Priređivač ih ne smije ustupati ili davati na uvid drugim neovlaštenim osobama osim ako posebnim zakonom to nije drugačije određeno.

 

Članak 8.

Prilikom registracije Priređivač vrši identifikaciju igrača putem elektroničkih usluga Porezne uprave što obuhvaća proces provjere točnosti podataka o igraču i utvrđivanje njegove punoljetnosti. Punoljetnost i provjera točnosti podataka Igrača može se utvrditi i putem sustava elektroničkog plaćanja provjerom nositelja debitne ili kreditne kartice. Igrač se može također identificirati uvidom u podatke s dostavljenog pravovaljanog osobnog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica)

Proces registracije može se nastaviti tek nakon što je Priređivač uspješno završio provjeru točnosti podataka o Igraču i utvrdio njegovu punoljetnost.

Činom završetka uspješne registracije smatra se da je Igrač prihvatio ova Pravila.

Nakon uspješno završene registracije Priređivač dodjeljuje igraču u sustavu priređivanja jedinstveni identifikacijski broj igrača.

 

UPRAVLJANJE, UPLATA I ISPLATA SA VIRTUALNOG RAČUNA (I-KONTO)

 

Članak 9.

Igrač može otvoriti i upravljati samo jednim virtualnim računom (I-konto) kojem pristupa unošenjem svog korisničkog imena i odgovarajuće zaporke (lozinka).

Navedene osobne podatke Igrač je dužan čuvati s posebnom pažnjom i potpuno je odgovoran za eventualno svu nastalu materijalnu i nematerijalnu štetu koja je proizašla iz nemarnog čuvanja ili bilo kakvog drugog oblika nepažnje radi kojega je neovlaštena osoba ili više njih došlo do podataka o korisničkom imenu, zaporki (lozinki) ili bilo kojem drugom osobnom podatku radi kojega je zlouporabom nastupila materijalna ili nematerijalna šteta za Igrača.

 

Članak 10.

Igrač može uplatiti novčana sredstva za igranje u internet casinu Priređivača na jedan od sljedećih načina: standardnom bankovnom uplatnicom (općom ili internetskom uplatnicom), debitnom i kreditnom karticom, kupnjom bona za aktivaciju te ostalim sredstvima elektroničkog plaćanja. Činom višestruke potvrde uplate Igrač potvrđuje željenu transakciju. Jednom izvršena transakcija uplate ne može se poništiti.

Prilikom uplate Igrača putem bilo koje kartice Priređivač vrši postupak autorizacije kartice uvažavajući važeće propise u Republici Hrvatskoj koji u komunikaciji s bankom zahtijevaju primjenu i poštivanja odgovarajućih sigurnosnih standarda i protokola. Priređivač u ovom postupku evidentira samo izvršene i neizvršene transakcije s tipom kartice i iznosom uplate.

Prilikom uplate Priređivač ne naplaćuje Igraču naknadu. U slučajevima ako je uplata izvršena putem drugih sustava elektroničkog plaćanja Priređivač zadržava pravo da može naplatiti naknadu za izvršenu transakciju.

Nakon uplate Igrač raspolaže novčanim sredstvima nakon što ih Priređivač evidentira u sustavu priređivanja na Igračevom virtualnom računu (I-konto).

Igraču je omogućen uvid u sve obavljene financijske transakcije, uplate na virtualni račun (I-konto) i isplate s virtualnog računa (I-konto) uz vremensku evidenciju izvršenja i eventualna ograničenja, kao i kreiranje naloga za uplatu i isplatu. Igraču je omogućeno u sustavu Priređivača ispis elektroničke potvrde o uplati u igru na kojoj se nalazi i njegovi pripadajući identifikacijski broj koji je evidentiran na računu Igrača u centralnom sustavu Priređivača.

Sredstva koja igrač uplaćuje na svoj virtualni račun služe isključivo za sudjelovanje u Casino igrama i u tu svrhu Priređivač može uvjetovati isplatu s Igračevog računa i odobriti je tek nakon što je Igrač ispunio određene uvijete koje je postavio Priređivač a sve u cilju zadovoljavanja uvjeta da je uplata izvršena isključivo za sudjelovanje u Casino igrama.

U slučajevima da Igrač uplaćuje novčana sredstva bez namjere sudjelovanja u Casino igrama Priređivač će ograničiti raspolaganje sa sredstvima na igračevom virtualnom računu (I-konto) ili će ga zatvoriti i ovlašten je prijaviti sporno postupanje nadležnim tijelima.

 

Članak 11.

Uplata za sudjelovanje u igri i igranje ponuđenih igara u Internet casinu obavlja se na internet stranici Priređivača u interakciji Igrača sa sustavom priređivanja Priređivača. Igrač može sudjelovati u ponuđenim Igrama u internet casinu jedino ako ima na svom virtualnom računu (I-konto) iznos veći od najniže uplate za igru koju želi igrati.

Svaka uplata u igru evidentirana je kao financijska transakcija umanjenja virtualnog računa Igrača u visini svakog pojedinog iznosa uplaćenog u igru. Svoje sudjelovanje u igri Igrač potvrđuje činom višestruke potvrde uplate. Jednom izvršena transakcija uplate igre ne može se poništiti.

Igrač može imati na svom virtualnom računu novčana sredstva koja mu je sustav Priređivača evidentirao nakon njegove uplate, bonuse koje mu je dodijelio sustav Priređivača pod određenim uvjetima ili ih je sam ostvario ispunjavanjem određenih uvjeta koje je postavio Priređivač te sredstva koja je ostvario kao dobitak u igri. U toj situaciji sustav priređivača koristi prvo bonuse, zatim uplaćena sredstva i sredstva od dobitaka.

Svaki dobitak igrača u igri evidentiran je kao financijska transakcija isplate na virtualni račun Igrača u visini iznosa svakog pojedinog dobitka ostvarenog u igri.

 

Članak 12.

Dobitak koji Igrač ostvari u Casino igrama sustav priređivača automatski pripisuje na Igračev virtualni račun (I-konto). Sa svog virtualnog računa (I-konto) Igrač može isplatiti samo sredstva raspoloživa za isplatu tj. sredstva od dobitaka u igri i sredstva koja je Igrač uplatio a nije još iskoristio. Preostala neiskorištena sredstva na virtualnom računu (I-konto) Igrača mogu postati sredstva raspoloživa za isplatu jedino ako su ispunjeni uvjeti koje je Priređivač postavio.

Isplata se vrši na zahtjev Igrača koji on sam kreira na svom profilu, a može se izvršiti na transakcijski račun Igrača (tekući račun), na blagajni casina i putem sustava elektroničkog plaćanja. Igrač može zatražiti isplatu putem drugih sustava elektronskog plaćanja u ograničenom iznosu, a Priređivač može za navedenu transakciju naplatiti proviziju.

Minimalni iznos isplate na transakcijski račun Igrača je 50,00 kn.

Priređivač zadržava pravo odgoditi ili poništiti financijsku transakciju isplate dobitka na virtualni račun Igrača (I-konto) ako se dodatnom provjerom regularnosti utvrdi da je dobitak ostvaren pogreškom ili radi tehničke pogreške za koju Priređivač nije odgovoran uz povrat krivo doznačenih (evidentiranih) sredstava. Priređivač nije odgovoran za nastalu štetu ili trošak koji Igrač pretrpi radi greške davatelja internetskih usluga ili operatera telekomunikacijskih usluga koje koristi. Priređivač Casino igara nije odgovoran niti za eventualnu štetu nastalu korištenjem računalne opreme koju je osobno odabrao i koristi Igrač, njegovog odabira telekomunikacijske usluge kao i usluge za pristup interaktivnim prodajnim kanalima on-line igranja koje koristi za pristup.

Na zahtjev Priređivača, Igrač je dužan dostaviti na uvid dodatne dokumente s kojima dokazuje vjerodostojnosti svojih podataka i naročito pravo i ovlaštenje za korištenje transakcijskog računa (tekućeg računa) prilikom isplate.

U slučaju da je Igrač neaktivan više od godinu dana i s njegovog virtualnog računa nije zabilježena niti jedna transakcija uplate, Priređivač će izvršiti povrat novčanih sredstava na transakcijski račun Igrača.

Novčana sredstva Igrača Priređivač drži na posebnom računu koji je otvorio samo za potrebe igranja na sreću u casinu putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja i odvojena su od njegovih ostalih vlastitih sredstava i koriste se samo u navedenu svrhu.

 

UVJETI SUDJELOVANJA I PRAVILA IGRANJA U IGRI NA AUTOMATIMA U CASINU PUTEM INTERAKTIVNIH PRODAJNIH KANALA ON-LINE IGRANJA

 

Članak 13.

U igrama koje simuliraju igru na automatima u internet casinu Priređivača mogu sudjelovati samo osobe strije od 18 godina.

Sve igre na automatima u casinu Priređivača putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja su certificirane od strane ovlaštenog laboratorija koji ima odobrenje od Ministarstva financija RH. Kod tih igara koje simuliraju igru na sreću na automatima, ponašanje njihove simulacije istovjetno je očekivanom ponašanju fizičkog automata za igre na sreću.

Na početnoj internet stranici internet casina Priređivača, Igraču su dostupna ova Pravila koja općenito utvrđuju sve uvjete sudjelovanja i igranja na automatima putem interaktivnih prodajnih kanala (on-line) igranja i sačinjeni su u skladu sa svim zakonskim i pod zakonskim aktima i propisima koji uređuj ovu djelatnost.

U okviru grafičkog prikaza automata, dostupna su pravila i upute igranja koja opisuju kako se igra pojedina vrsta igre na automatu, pojašnjava se uloga i značenje pojedinih simbola u igri, te se pružaju i različite druge informacije koje služe Igraču za što bolje razumijevanje i sudjelovanje u igri. Na svakom automatu Igračima je dostupna i shema dobitaka.

Igračima su na automatu ponuđene opcije stvarnog odigravanja za novac i probne igre koja služi igračima za pobliže upoznavanje i demonstraciju igre. Dobitke ostvarene u probnoj igri Igrač ne osvaja i oni se ne pripisuju na njegov virtualni račun (I-konto). Prilikom odabira stvarne opcije igranja za novac Igraču je omogućeno da samostalno odabere ulog (cijenu) za sudjelovanje u igri u rasponu od najnižeg do najvišeg ponuđenog uloga (cijene) za sudjelovanje u pojedinoj igri u skladu s utvrđenom denominacijom za svaku pojedinu igru. Priređivač zadržava pravo određivanja najvišeg i najnižeg uloga (cijene) za sudjelovanje u svakoj pojedinoj igri.

Igrač je ostvario dobitak u igri kada ostvari neku od kombinacija utvrđenih prema shemi dobitnih kombinacija koje su dostupne Igraču na automatu. Rezultat igre na automatu prikazan je na automatu kao grafički prikaz dobitne kombinacije simbola koja je u skladu s dobitnom shemom. Ostvareni dobitak automatski se pripisuje na Igračev virtualni račun (I-konto).

Priređivač zadržava pravo samostalno rangirati i dodijeliti Igraču VIP status (nivo) u različitim rangovima ovisno o učestalosti i visini njegovih uloga (depozita), kao i ovisno o drugim uvjetima koje samostalno određuje Priređivač. Jednom dodijeljeni status Priređivač samostalno može povećavati i smanjivati u skladu sa navedenim kriterijima.

 

UVJETI SUDJELOVANJA I PRAVILA IGRANJA U IGRI NA STOLOVIMA U CASINU PUTEM INTERAKTIVNIH PRODAJNIH KANALA ON-LINE IGRANJA

 

Članak 14.

U igrama koje simuliraju igru na stolovima u internet casinu Priređivača mogu sudjelovati samo osobe strije od 18 godina.

Sve igre koje simuliraju igru na stolovima u casinu Priređivača putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja su certificirane od strane ovlaštenog laboratorija koji ima odobrenje od Ministarstva financija RH. Kod tih igara koje simuliraju igru na sreću na stolovima igrači igraju protiv casina ili jedan protiv drugoga na stolovima za igru s kartama, kuglicama, kockicama i sl., u skladu s međunarodnim pravilima.

Na početnoj internet stranici casina Priređivača, Igraču su dostupna ova Pravila koja općenito utvrđuju sve uvjete sudjelovanja i igranja na igrama koje simuliraju igru na stolovima putem interaktivnih prodajnih kanala (on-line) igranja. Pravila su sačinjena u skladu s međunarodnim pravilima i usklađena su sa svim zakonskim i pod zakonskim aktima i propisima koji uređuj ovu djelatnost.

U okviru grafičkog prikaza igre na stolovima, Igračima su dostupna pravila i upute koje opisuju kako se igra pojedina vrsta igre na pojedinom stolu uz prikaz sheme dobitaka.

Na igrama koje simuliraju igru na stolovima ponuđene su opcije stvarnog odigravanja za novac i probne igre koja služi igračima za pobliže upoznavanje i demonstraciju igre. Dobitke ostvarene u probnoj igri Igrač ne osvaja i oni se ne pripisuju na njegov virtualni račun (I-konto). Prilikom odabira stvarne opcije igranja za novac Igraču je omogućeno da samostalno odabere ulog (cijenu) za sudjelovanje u igri u rasponu od najnižeg do najvišeg ponuđenog uloga (cijene) za sudjelovanje u pojedinoj igri. Priređivač zadržava pravo određivanja najvišeg i najnižeg uloga (cijene) za sudjelovanje u svakoj pojedinoj igri koja simulira igru na stolovima. Ovisno o vrsti igre koja simulira igru na stolovima, sudjelovanje u igri Igrač ostvaruje polaganjem žetona na kojima je napisana njihova vrijednost u skladu s utvrđenom cijenom za tu igru. U istom smislu, ostvareni dobitci u igri u žetonima, pretvaraju se po istom kriteriju u stvarni novac.

Rezultat igre prikazan je na svakoj pojedinoj igri na stolu kao grafički prikaz u skladu s dobitnom shemom. Ostvareni dobitak automatski se pripisuje na Igračev virtualni račun (I-konto).

Priređivač zadržava pravo samostalno rangirati i dodijeliti Igraču VIP status (nivo) u različitim rangovima ovisno o učestalosti i visini njegovih uloga (depozita), kao i ovisno o drugim uvjetima koje samostalno određuje Priređivač. Jednom dodijeljeni status Priređivač samostalno može povećavati i smanjivati u skladu s navedenim kriterijima.

 

ZATVARANJE VIRTUALNOG RAČUNA (I-konto)

 

Članak 15.

Zatvaranje virtualnog računa (I-konto) podrazumijeva isključenje Igrača iz sustava priređivanja Priređivača.

Igrač može u svakom trenutku, bez navođenja razloga, podnijeti zahtjev za zatvaranje njegovog virtualnog računa (I-konto) na određeni period. Zahtjev se može podnijeti pisanim putem na adresu Priređivača ili putem e-maila: [email protected]. Priređivač se obvezuje odmah po primitku obavijesti postupiti po zahtjevu igrača. Sukladno zakonskim obvezama Igrač je dužan potvrditi svoj zahtjev u roku od naredna tri dana. Na stranicama internet casina omogućeno je da Igrač samostalno uredi postavke i odredi najviši iznos koji može uplatiti unutar određenog vremenskog razdoblja, odnosno može odrediti najviši iznos gubitka koji može pretrpiti u određenom periodu.

Jednom zatvoreni virtualni račun, Igrač može pisanim putem ili putem e-mail zatražiti od Priređivača da se ponovo otvori.

Priređivač zadržava pravo zatvoriti virtualni račun (I-konto) Igrača u slučaju ako se Igrač ne pridržava odredbi navedenih u ovom Pravilniku ili pravilima pojedinih igara kao i odredbi zakonskih i pod zakonskih propisa koji uređuju ovu djelatnost ili su u vezi s njom.

 

TEHNIČKA NEISPRAVNOST I ODGOVORNOST

 

Članak 16.

U slučaju tehničke neispravnosti sustava priređivanja ili sustava elektroničke podrške poništavaju se sve uplate i isplate koje su u toku. Priređivač zadržava pravo neisplate svih dobitaka ako su oni ostvareni temeljem tehničke pogreške uz povrat uloženih sredstava Igraču. Priređivač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja je nastala ili uzrokovana kao posljedica kvara za koji on nije odgovoran ili je izvan njegovog nadzora kao što su kvarovi komunikacije, sustava i opreme kao niti za štetu uzrokovanu višom silom.

Igrač je isključivo odgovoran za pogreške i eventualnu štetu ili gubitak koji je nastao ili je uzrokovan korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih usluga koje je sam odabrao kao i za štetu uzrokovanu vlastitim odabirom usluge za pristup interaktivnim prodajnim kanalima on-line igranja.

 

BONUSI I PROMOCIJE

 

Članak 17.

U svrhu promocije igre, Priređivač zadržava pravo dodjeljivanja različite vrste bonusa, bodova, besplatnih okretaja ili sličnih beneficija Igračima u skladu s prethodno utvrđenim uvjetima za svaku vrstu promocije. Na internetskoj stranici casina Priređivača navode se uvjeti pod kojima Igrač ostvaruje pravo na ostvarenje pojedine vrste bonusa, bodova, besplatnih okretaja ili sličnih beneficija.

Za obavještavanje Igrača o promotivnim aktivnostima, između ostaloga, Priređivač će koristiti i slanje e-maila i sms poruka Igračima putem njihovog e-maila i mobitela koji su naveli prilikom registracije. Činom uspješno završene registracije podrazumijeva se da je Igrač suglasan da svojevoljno prima promotivne poruke i obavijesti Priređivača putem e-maila i mobitela. Na stranicama internet casina omogućeno je igraču da samostalno uredi prijavu da li želi ili ne želi primati promotivne poruke i promotivne sms-ove na način da to potvrdi ili ne sa kvačicom unutar za to namjenjenog prostora. Priređivač zadržava pravo kontaktirati Igrača putem e-maila u slučajevima kada su poruke važne za njegovo osobno korištenje sustava.

U svrhu povećanja ponude u Internet casinu Priređivač pridržava pravo određivanja i postojanja raznih vrsta Jackpot dobitaka.

 

OGRANIČENJA I ZABRANE

 

Članak 18.

Zabranjeno je sudjelovanje u igrama u internet casinu Priređivača osobama mlađim od 18 godina.

Igrač se obvezuje da će sudjelovati u igri na Internet casinu Priređivača u skladu s ovim Pravilima. Igračima je zabranjeno poduzimati bilo kakve protupravne radnje ili oblik manipulacija kao što su djelovanje u tuđe ime radi stjecanja protupravne dobit ili stjecanje određenih prava, a posebno je zabranjeno uplaćivati u casino novac koji je stečen iz kriminalnih, terorističkih ili drugih protupravnih i nelegalnih aktivnosti. Igraču nije dopušteno koristiti se nelegalnim interaktivnim kanalima koji nisu u skladu s Hrvatskim zakonodavstvom, niti mu je dopušteno obavljati bilo kakav oblik financijskih manipulacija a posebno isplaćivati sredstva na tekuće račune koje nije ovlašten koristiti.

Priređivač će svaku sumnjivu uplatu s posebnom pažnjom nadzirati i ako postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, poduzimat će sve potrebne radnje koje propisuje Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma.

U svakoj komunikaciji Igrača s djelatnicima Priređivača, zabranjeno je koristiti neprimjerene, proste, seksističke ili slične uvredljive riječi koje vrijeđaju dostojanstvo sugovornika ili Priređivača kao pravne osobe. U ovakvim slučajevima Priređivač zadržava pravo isključiti Igrača iz sustava priređivanja, bez odgađanja.

 

SAMOISKLJUČENJE I ODGOVORNO PRIREĐIVANJE

 

Članak 19.

Registrirani Igrač može pisanim putem ili e-mailom dostaviti Priređivaču zahtjev za isključenjem iz igre na određeni period. Priređivač će isključiti Igrača koji je unutar roka od tri dana potvrdio svoj zahtjev za samoisključenjem. Opoziv gore navedenoga, Igrač može također zatražiti od Priređivača u pisanom obliku ili e-mailom.

Na Internet stranicama casina Igraču je omogućeno da samostalno uredi postavke osobnih ograničenja i samoisključenja iz igre za određeno vrjemensko razdoblje koje je ponudio Priređivač.

U skladu sa zakonskim propisima i samostalno definiranim načelima odgovornog priređivanja Priređivač se obvezuje provoditi mjere i standarde zaštite igrača od prekomjernog igranja. Na internetskoj stranici casina Igračima je dostupna informacija gdje se mogu obratiti u slučaju nastanka problema povezanih s prekomjernim igranjem.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I ČUVANJE PODATAKA

 

Članak 20.

Sve prikupljene osobne podatke o Igračima i njihovim računima, Priređivač isključivo koristi u svrhu njihovog sudjelovanja u igrama na sreću u Internet casinu Priređivača i dužan ih je čuvati s posebnom pažnjom kao poslovnu tajnu u skladu s odredbama važećih zakonskih propisa. U tu svrhu Priređivač poduzima trajne mjere zaštite osobnih podataka Igrača od njihove zlouporabe, gubitka ili uništenja kao i neovlaštenih promjena ili pristupa bazi s podacima o Igračima.

Igrač je isključivo odgovoran za čuvanje i tajnost svoje zaporke (lozinke) i sam snosi odgovornost i rizik za eventualnu zlouporabu.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 21.

Ova Pravila Priređivač objavljuje na internetskoj stranici casina. Sve izmjene i dopune ovih Pravila Priređivač će objavljivati na internetskoj stranici casina a smatra se da ih je Igrač prihvatio, ako odmah po objavljivanju, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana ne obavijesti Priređivača da nije suglasan s izmjenama i dopunama. U tu svrhu dužan je odmah zatražiti i zatvaranje svog virtualnog računa (I-konto) i isplatu ukupno raspoloživih sredstava na svoj transakcijski račun.

Smatra se da je Igrač prihvatio izmjene i dopune Pravila činom prijavljivanja u sustav priređivanja Priređivača, nakon što su izmjena Pravila objavljene na internetskoj stranici casina.

U slučaju bilo kakvog spora vezanih uz ova Pravila, koje Igrač i Priređivač ne mogu riješiti mirnim putem i međusobnim suglasjem, nadležan je sud u Zagrebu.

Ova Pravila odobrava Ministarstvo financija RH i stupaju na snagu danom objave na internetskim stranicama casina Priređivača.

 

SUPER IGRA d.o.o.

Direktor

Mirko Kolak

Ova Pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, rješenjem KLASA: UP/I-461-03/17-01/31, URBROJ: 513-07-21-01/17-8.

 

Live podrška
Chat currently unavailable.